بازگشت به خانه

نقل مطالب اين ترجمه تنها با ذکر مأخذ مجاز است

 

 

 

 

زندگينامهء مصطفی کمال ـ آتا تورک

فهرست مطالب

يادداشت مترجم

پيشدرآمد مؤلف

 

بخش اول - ضعف و سقوط امپراتوری عثمانی

فصل اول: تولد يک مقدونيه ای

فصل دوم: آموزش يک افسر

فصل سوم: خدمت در مناطق اشغالی

فصل چهارم: انقلاب ترکان جوان

فصل پنجم : ضد انقلاب

فصل ششم: بلوغ فکری يک افسر ستاد

فصل هفتم: جنگ تريپولی

فصل هشتم:  جنگ در بالکان

فصل نهم: ماموريت در صوفيه

فصل دهم: جنگ جهانی اول

فصل يازدهم: پياده شدن قوا در گالی پلی

فصل دوازدهم ـ يک پيروزی برای ترک ها

فصل سيزدهم ـ  در جبهه های شرقی

فصل چهاردهم ـ ديدار از آلمان

فصل پانزدهم ـ شکست ترک ها

فصل شانزدهم ـ ترک مخاصمه

فصل هفدهم ـ انحلال مجلس به دست سلطان

فصل هجدهم ـ تجزيه ترکيه؟

فصل نوزدهم ـ طراحی برای مقاومت

 

بخش دوم  - جنگ استقلال

فصل بيستم: آغاز مبارزه (قسمت نخست)

فصل بيستم: آغاز مبارزه (قسمت دوم)

فصل بيست و يکم ـ کنگرهء ارض روم

فصل بيست و دوم ـ کنگرهء سيواس

فصل بيست و سوم ـ  سقوط دولت منصوب سلطان

فصل بيست و چهارم ـ حرکت به آنگورا (آنکارای بعدی)

فصل بيست و پنجم ـ حملهء نيروهای متحده به پارلمان

فصل بيست و ششم ـ نقل مکان به آناتولی

فصل بيست و هفتم ـ تشکيل مجلس آنگورا

فصل بيست و هشتم ـ  جنگ داخلی

فصل بيست و نهم ـ حمله يونانی ها

فصل سی ام ـ معاهدهء ترک و روس

فصل سی و يکم ـ  پايان کار قوای نامنظم

فصل سی و دوم ـ نخستين جنگ اينونو

فصل سی و سوم ـ کنفرانس لندن

فصل سی و چهارم ـ سقوط اسکی شهير

فصل سی و پنجم ـ  نبرد ساکاريا

فصل سی و ششم ـ معاهده فرانسه و عثمانی

فصل سی و هفتم ـ حمايت از جانب شرق

فصل سی و هشتم ـ آمادگی برای جنگ

فصل سی و نهم ـ پيروزی نهائی

فصل چهلم ـ اسميرنا در آتش

فصل چهل و يک ـ بحران در چاناک

فصل چهل و دوم ـ  پايان سلطنت عثمانی

فصل چهل و سه ـ  مذاکرات صلح در لوزان

فصل چهل و چهار ـ امضای قرارداد صلح

 

بخش سوم ـ برآمدن جمهوری ترکيه

فصل چهل و پنجم ـ اعلام جمهوری

فصل چهل و ششم ـ انحلال خلافت

فصل چهل و هفتم ـ تشکيل حزب مترقی

فصل چهل و هشت ـ شورش کردها

فصل چهل و نه ـ حل و فصل مسئلۀ موصل

فصل پنجاهم ـ انقلاب کلاهی

فصل پنجاه و يکم ـ آزاد سازی زنان

فصل پنجاه و دوم ـ محاکمه خائنين

فصل پنجاه و سوم ـ بازگشت به استانبول

فصل پنجاه و چهار ـ  تغيير خط

فصل پنجاه و پنج ـ تجربه در دموکراسی

فصل پنجاه و شش ـ جايگاه ترکيه در جهان

فصل پنجاه و هفتم ـ زبان و تاريخی نوين

فصل پنجاه و هشتم ـ پدر ترک ها

فصل پنجاه و نه ـ يک بيماری جدی

فصل شصتم ـ مرگ آتاتورک

پايانه