خانه  |   آرشيو   |   فهرست همهء مطالب، به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

سه شنبه ها

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

==================

پيوندها:

==================

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

مجموعه آثار اسماعيل نوری علا

=============

 

 

=======================================================

شماره 182 ـ  شنبه 18 خرداد 1387 ـ  7 ژوئن 2008

سانسور سرپائی!

=======================================================

از نگاه يک زن

يادداشت های هفتگی شکوه ميرزادگی

پايان نفرت و خشونت، به دست زن ها

بوی خوش زن، و به دوزخ رفتن مردها

مردها هم در کشتی شکسته ی ما؟

اختلال روانی يا عشق بهشتی

=======================================================

برابری تصادفی

فرنگيس حبيبی

گفته شد که چون پرداخت ديه در چارچوب قراردادی ‏صورت می گيرد که ميان بيمه گذار و بيمه شونده منعقد شده است و زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان به يکسان ‏حق بيمه می پردازند، پس ديه آن ها نيز برابر خواهد بود.‏.. اين پرسش پيش می آيد که اين تناقض ميان ‏احکام شرع و قرار داد های بيمه از کجا می آيد؟ يکی از پاسخ ها می تواند اين باشد که نهاد بيمه يک نهاد مدرن ‏است و بر پايه قرار دادی عمل می کند که دو طرف آن با آگاهی به نيازی مشخص شرايطی را می پذيرند و آن را ‏تا پايان رعايت می کنند. ارزش و کارايی اين قرار داد در ارتباط با نياز معين بيمه گذار و بيمه شونده تعريف می ‏شود و هيچ ملاحظه جنسی، مذهبی و اخلاقی نقشی در آن ندارد.‏

=======================================================

پشت پردهء معنادار، در سمينارهاي لعاب دار!

محمد عبدالهي (کيهان چاپ تهران)

در خبرها آمده بود كه بزودي سميناري با عنوانضرورت همبستگي نيروهاي ملي و دموكرات براي استقرار دموكراسي و دفاع از حقوق بشر در ايران از سوي گروهك غير قانونيجبهه ملي ايران در دانشگاه مريلند آمريكا برگزار خواهد گرديد. البته برگزاري نشست هايي با اين مضامين، رويه معمول گروه هاي اپوزيسيون و ابزاري براي فضا سازي عليه نظام اسلامي، بويژه در سطح مجامع بين المللي بوده و از اين رو، موضوع اين سمينار چندان بديع و بي سابقه نمي نمايد. اما اين خبر، چند واقعيت مهم را در بطن خود نهفته دارد كه شايسته است تبيين و تحليل شوند.

=======================================================

نگرش تئوريک به نابرابری

طوس طهماسبی

به طور معمول بسياري از نابرابري ها در جامعه توسط افراد تحمل و نسبتاً طبيعي انگاشته مي شود البته به شرطي که افراد فرصت کسب جايگاه و احترام در يک عرصه و نيز برخي شرايط مادي نسبتاً حداقلي را به دست آورده باشند، در غير اين صورت فرد به شدت مستعد احساس حقارت و نفرت شديد در برابر افراد موفق و ثروتمند است. اين حس حقارت و نفرت مي تواند به انواع افسردگي هاي شديد، پرخاشگري، تمايلات ضداجتماعي يا شرکت در جنبش هاي سياسي راديکال منجر شود.

=======================================================

کتابخانهء اينترنتی>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

==================

پيوندها:

==================

خبرنامهء گويا

=============

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

 سامان نو،

نشريه پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

===========

احترام آزادی

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630