بازگشت به خانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klllllllllllllljjkjl

 

 تاريخ: 7 آذر 1386 ـ  28 نوامبر 2007

مواضع ما

1. اين پايگاه اينترنتی برای گردآوری مقالات، اسناد و خبرهای مربوط به مفهوم سکولاريسم و روند اعمال و ظهور آن در جوامع مختلف، بخصوص کشور ايران، بوجود می آيد.

2. نام پايگاه از آن رو سکولاريسم نو گذاشته شده که بنيانگزاران آن اعتقاد دارند که در نخستين دههء قرن بيست و يکم ديگر وقت آن رسيده است که فکر جدائی مذهب از قدرت سياسی، با توجه به طبيعت ايدئولوژيک مذهب، به فکر جدائی قدرت سياسی از ايدئولوژی بطور اعم، و مذهب بعنوان يکی از انواع ايدئولوژی بطور اخص، ارتقاء و گسترش يابد. در اين مورد شما را بخواندن مطالبی که سردبير پايگاه در اين مورد نوشته و می نويسد جلب می کنيم: >>>>

3. توجه اصلی پايگاه به جدائی دو نهاد اجتماعی است، يکی با نام قدرت سياسی که می تواند بکار تحميل و تسلط بيايد و ديگری ايدئولوژی که اغلب بصورت ظاهری عقايد دين گريز خود را امری سکولار می نماياند اما در طبيعت خود تفاوتی با مذهب ندارد.

4. بدينسان، لازم است تفاوتی اساسی بين دين و مذهب قائل شد. دين، بعنوان امری اخروی و متوجه عالم ماوراء الطبيعه ربطی به زندگی مردمان ندارد و، در نتيجه، دارای ماهيتی ايدئولوژيک نيست؛ حال آنکه مذهب سراپا ايدئولوژی است و سر و کارش با زندگی روزمره مردمان است.

5. ما مخالفتی نه با دين، نه با مذهب و نه با ايدئولوژی داريم، اما معتقديم که همهء اينها را بايد جدا از قدرت سياسی نگاه داشت تا دموکراسی، گوناگونی عقايد، و آزادی بيان مردمان ممکن شود و جامعه از خطر تحميل يک عقيده و رفتار و گفتار رهائی يابد.

6. پس، در اين پايگاه مطالب ضد دين و مذهب و ايدئولوژی جائی ندارند. کسی در پی اثبات اينکه خدا نيست يا نهاد مذهب دروغ است و يا ايدئولوژی ها چارهء کار انسان نيستند نيست. برای طرح اينگونه مطالب پايگاه های متعدد ديگری وجود دارد. آنچه برای ما مهم است کاويدن زوايای مربوط به ضرورت اين جدا کردن است.

7. ما همهء آزاديخواهان و عدالت جويان و معتقدان به ضرورت جداسازی نهاد مذهب و ايدئولوژی از نهاد قدرت سياسی را به همکاری دعوت می کنيم، اما حق ويراستاری مطالبی را که سردبيران ما قابل انتشار می يابند، به نفع محترم داشتن زبان پاک و زلال در خدمت انديشه، برای خود محفوظ می داريم.

8. اگر انتشار مطالب رسيده به ويراستاری نياز داشته باشد، کوشش خواهد شد که اينگونه متون نخست به نظر نويسندگان آنها برسند و بی اجازهء آنان منتشر نشوند.

9. از لحاظ بخش بندی مطالب يک مقاله ممکن است در چند بخش بايگانی شود. ارسال کنندگان مقالات می توانند توصيه های خود در اين مورد را برای ما اعلام کنند.

10. اميد ما آن است که با همکاری يکديگر بتوانيم اين مفهوم اساسی و حياتی روزگار خود را در جايگاه درست و درخورش بنشانيم.

نيز رجوع فرمائيد به:

يک توضيح لازم در مورد

خط مشی سکولاريسم نو در گزينش مقالات