خانه  |   آرشيو   |   فهرست همهء مطا لب، به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

سه شنبه ها

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

==================

پيوندها:

==================

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

مجموعه آثار اسماعيل نوری علا

=============

 

 

======================================================

شماره 210 ـ شنبه 15 تير 1387 ـ  5 ژوئيه 2008

به کجا چنين شتابان؟

=======================================================

           از نگاه يک زن

    يادداشت های هفتگی شکوه ميرزادگی

حجاب بر سر استقلال

ما هم رييس جمهور داريم، آنها هم رييس جمهور

از تلويزيون قبل از انقلاب تا عصر حجر

نگذاريم هانا ها و روناک ها هر روز زيادتر شوند

ما سوگند بخور نيستيم

=======================================================

جام زهر اتمی نوش باد!

مهرداد شيبانی

تا اينجا هر چه بود براي بيگانگان بود که قدرت دارند. براي مردم بي دفاع ايران تنها نسخه ممکن مشت آهنين است. ‏مجلسي که از يک طرف راه مذاکره را با بيگانگان را براي حفظ نظام باز مي کند، از سوي ديگر يکي ازاولين طرح ‏هاي خود رابه مجازات اعدام براي وبلاگ نويسان اختصاص مي دهد... تابستاني است که زاينده رود خشک شده است. بهترين فرزندان ايران که پيراهن خونين نبرد نسل خود را بر دست ‏داشتند، از کوه و کمر سرزمينشان را ترک مي کنند. خشکسالي در راه است و بساط شعبده برپاست تا بهرشکل حکومت ‏عقب مانده ترين اقشار جامعه که سي سال است ايران را اشغال کرده اند، ادامه يابد. شب ها، شهرها درتاريکي فرو مي ‏روند و ايرانيان ضرب المثلي را که ازاعماق تاريخشان سر برکشيده زمزمه مي کنند:‏ پايان شب سيه سفيد‎ ‎است.‏

=======================================================

جامعهء بسته / جامعهء باز

نگاهی به انديشهء فریتیوف کاپرا

اصغر ایزدی جیران

باز بودن سیستم سیاسی به روی بیان ها و زبان ها، همبستگی و وجدان جمعی را قوی تر می کند نه از راه تشبیه که از راه تمییز. همبستگی ارگانیک فرهنگ ها همبستگی نوع دینامیک است و تک بستگی فرهنگ ها تک بستگی نوع استاتیک است. جامعه باز با همبستگی ارگانیک چندگونگی فرهنگی اش، هویت ملی و سیاسی را مشروع می کند و جامعه بسته با همبستگی استاتیک استیلایی تک فرهنگی اش، هویت قومی و فرهنگی را.

=======================================================

گره کور همهء احزاب؟

(نقدی بر جمعه گردی ها)

محمد ابراهیم مشایخی

لازم می دانم در مورد مقالهء آقای نوری علا تحت عنوان "گره کور احزاب مذهبی" توضیحاتی بعرض برسانم... آنجه من را وادار به نوشتن این مطلب میکند وجود تناقضاتی ست که بخش های مختلف مقاله را در بر گرفته است. البته در هر مقاله ای که ایشان خواسته اند بر آنچه آنرا سکولاریسم نو نامیده اند تاکید بسیار کنند دچار اینگونه تناقضات شده اند. بهر حال برای جلوگیری از اطالهء مطلب به بعضی از آنها اشاره میکنم.. .

=======================================================

کتابخانهء اينترنتی>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

==================

پيوندها:

==================

خبرنامهء گويا

=============

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

 سامان نو،

نشريه پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

===========

احترام آزادی

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630