خانه  |   آرشيو   |   فهرست همهء مطا لب، به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

سه شنبه ها

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

==================

پيوندها:

==================

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

مجموعه آثار اسماعيل نوری علا

=============

 

 

=======================================================

شماره 209 ـ جمعه 14 تير 1387 ـ  4 ژوئيه 2008

چهارم ژوئيهء 1776 ـ آمريکا به استقلال می رسد

=======================================================

استقلال، ديروز يا فردا؟

جمعه گردی های اسماعيل نوری علا

در مستعمرات کشورهای غربی، روند مبارزه با استعمار و خواستاری رسيدن به استقلال با پيدايش مفهوم ملت، حس ملی، و ضرورت تشکيل دولت ملی همزمان بوده است و، در نتيجه، استقلال طلبی در برابر استعمار را با دو مفهوم ملت و دولت ملی همراه کرده است. از نظر منطق طبيعی هم که به اين روند بنگريم می بينيم که بدون وجود يک حس عمومی و همگانی که بتواند آحاد يک جامعه را در راستای مبارزه با استعمار بهم نزديک کند، انجام چنين مبارزه ای ممکن نيست...

=======================================================

اقليت ها، سبک ها و جماعات پر مسأله

اکبر گنجی

پديده همجنس گرايی، ظاهراً غير قابل فهم ،استثنايی، متفاوت، غريب، بيماری و...است. حال اين پديده ی خاص را با چند پديده ی ديگر مقايسه نمائيد: تشيع، تسنن، بهائيت، يهوديت، انواع نحله های صوفيه وغيره. اين پديده ها تفاوت های بسياری با يکديگر دارند. به عنوان مثال، تشيع وتسنن و يهوديت و بهائيت خود را دين می خوانند، در حالی که همجنس گرايان و ناهمجنس گرايان، همجنس گرايی را دين نمی خوانند. می توان همجنس گرای مسيحی، يهودی، مسلمان (شيعه و سنی) و... داشت. مگر اخيراً کشيش های مسيحی با يکديگر ازدواج نکردند؟ با اينهمه، وجوه اختلاف، نافی وجوه اشتراک نمی باشد.

=======================================================

تأملی بر تنوع فرهنگی و مذهبی در حقوق بین‌الملل

دکتر ابراهیم بیگ‌زاده‌

رعایت حقوق حول محور پذیرش ارزش هایی است که آن حقوق بیانگر آنهاست‌. بالطبع اگر یک نظام حقوقی مورد اعتراض یا انتقاد قرار گیرد در واقع اعتراض یا انتقاد از این ارزش ها آغازمی‌شود. این ارزش ها در گذر زمان دچار تحول و دگرگونی می‌شوند. در فجر پیدایش حقوق بین‌الملل‌، ارزش های مسلط جنبهء مذهبی داشتند سپس در طول زمان‌، با محور قرار گرفتن انسان در قالب ‌اومانیسم سکولار گشته‌، امروز در مفهومی متعالی یعنی بشریت تجلی یافته یا در حال تجلی یافتن ‌است‌.

=======================================================

مفيد و مختصر

یادداشتی برای مرگ 17 کارگر دور از خانه

پیام جهانگیری

رئیس جمهور اسلاميون سخن می گويد

شخصيت های کتاب اول دبستان نسل پيش اکنون چه می کنند؟

خيلی خسته ام، خيلی...

=======================================================

کتابخانهء اينترنتی>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

==================

پيوندها:

==================

خبرنامهء گويا

=============

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

 سامان نو،

نشريه پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

===========

احترام آزادی

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630