خانه  |   آرشيو   |   فهرست همهء مطا لب، به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

سه شنبه ها

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

==================

پيوندها:

==================

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

مجموعه آثار اسماعيل نوری علا

=============

 

 

=======================================================

شماره 201 ـ پنج شنبه 6 تير 1387 ـ  26 ژوئن 2008

در حقيقت شرح حال ماست آن!

=======================================================

آزادی دین تنها در دولت غیر دینی امکان پذیر است

گفتگو با پیر تیه 

بوسيلهء: رامین کامران

نباید فکر کرد جداکردن دین و دولت کار آسانی است. اما مگر اصلاً حیات سیاسی آسان است؟ زندگی در دموکراسی از هر رژیمی مشکل تر است زیرا در چنین رژیمی باید به گوش دادن به سخن دیگران و سعی در فهمیدن حرف هایشان عادت کرد. گوش کردن حرف مخالف زحمتی دارد که برگردهٌ هیچ یک از رعایای حکومت های دیکتاتوری نیست، زیرا در این حکومت همان اطاعت کافی است . ولی شانه از زیر بار این زحمت خالی کردن در حکم شانه خالی کردن از زیر بار آدمیت است.

=======================================================

سکولاريزم و جنبش زنان درايران

علی طايفی

اگر جنبش بخواهد زير نقاب دينی به فعاليت بپردازد و بقول برخی از فعالان کمپين، حقوق زن در تضاد با اسلام تلقی نشود، کار زيادی از پيش نخواهد رفت! نکته اين نيست که مانند سکولاريست های شمشير زن، کمر مبارزه با انديشه دينی بسته شود بلکه نکته اين است که نمی توان دوشادوش اصحاب دين به احقاق حق زن در زمينه هايی از قبيل نفقه، مشارکت زن درجامعه، آزادی انتخاب پوشش زن، حق حضانت کودک، ارتباط عادلانه جنسی زن با مرد، حق برابر طلاق، مجازات مساوی برای جرايم زنان همسان مردان، مسئوليت مدنی زن، افزايش سن ازدواج، مشارکت سياسی، مجازات زن از جمله سنگسار، و... پرداخت و انتظار تحولی داشت.

=======================================================

خرافه گرائی های شيک در سياست امروز

امير سپهر

بيشترين اين خود خرد گرا انگاران که اساساً هم بزرگترين دليل دشمنی شان با رژيم اسلامی، ويران کردن مبانی انديشه های متکی بر دانش و منطق است، خود نيز در نهايت انسان هايی باورمند به افکاری خرافی و کاملاً غير منطقی هستند ـ انديشه هايی که گر چه در شکل ظاهری خيلی شيک تر به نظر می رسند، ليکن در باطن، هيچ تفاوتی با همان افکار ماليخوليايی ندارند که پايوران جمهوری اسلامی سی سال است که گسترش آنها را وجهه ی همت خود قرار داده اند.

=======================================================

روایت تلگرافی وقایع اتفاقیه

فرهاد جعفری

مصطفی تاجرزاده گفته است: انقلاب اسلامی مردمی ترين انقلاب بشر در دو قرن اخير بوده است... (و) در هيچ انقلابی مانند انقلاب ما مردم وارد صحنه نشدند... ... اين روشنفکران دينی را که می شناسند؟ ماشاالله هزار ماشالله از حيث رو و ادعا هيچ کم نمی آورند. الله اکبر! يعنی انقلاب آمريکا انقلاب نبود و مردم درش حضور نداشتند؟ انقلاب کوبا انقلاب نبود و مردم درش حضور نداشتند؟ انقلاب الجزاير انقلاب نبود و مردم درش حضور نداشتند؟ از همه اينها گذشته: انقلاب روسيه و چين هيچ کدام انقلاب نبودند و مردم درش حضور نداشتند؟!... يا شايد اينها سه قرن پيش رخ داده اند و من نمی دانم؟!

=======================================================

کتابخانهء اينترنتی>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

==================

پيوندها:

==================

خبرنامهء گويا

=============

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

 سامان نو،

نشريه پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

===========

احترام آزادی

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630