خانه  |   آرشيو   |   فهرست همهء مطا لب، به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

سه شنبه ها

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

==================

پيوندها:

==================

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

مجموعه آثار اسماعيل نوری علا

=============

 

 

=======================================================

شماره 198 ـ دوشنبه 3 تير 1387 ـ  23 ژوئن 2008

می پرسيد چرا پول ايران بی ارزش شد؟

=======================================================

فدراليسم حکومت قومي نيست

(ويرايش سوم)

سام قندچي

براستي می توان پرسيد که، در حاشيهء بحث فدراليسم، اين همه در راستای نفي وجود اقوام و مليت هاي ايران کوشيدن و نيم قرنی را به تکرار اين بحث غلط گذراندن که در ايران فقط يک ملت وجود دارد (بويژه وقتي گويندهء اين سخن بخواهد با ظاهر علمي واقعيت آشکار مليت هاي مختلف در ايران را نفي  کند) چه هدفي را دنبال می کند؟ آيا نه اينکه اکثر اينگونه مخالفين فدراليسم آن را با حکومت قومی برابر مي گيرند يا عامداً برابر می کنند؟

=======================================================

حق تعیین سرنوشت

هوشیار ساعدی نیا

بررسی هایی که در مورد ناسیونالیسم قومی و ساختار جمعیتی جهان و کشورها صورت گرفته نشان می دهد که تنها در 14 کشور جهان بافت چند ملیتی حاکم نیست یا اقلیت ملی قابل توجهی ندارد و در این میان فقط چهار درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می کنندکه تنها دارای یک گروه ملی هستند. بنابراین می توان گفت اصل اساسی حاکم بر جهان و جوامع ناهمگونی ملی، نژادی و مذهبی است که به درجات گوناگون در همه کشورها و جوامع وجود دارد و همگونی قومی یک استثنا بر قاعده محسوب می شود.  

=======================================================

فرایند همبستگی ملی و تشکل ارادهء ملت

علی اصغر سلیمی

در تبارشناسی و پیشینه و احوال جنبش دموکراتیک و ملی امروز ایران بنیادها و رد پاهای گذشته را نه تنها باید جستجو کرد، بلکه باید با لایه یابی و کار و تحقیق مستمر به ارزش شناسی مبادرت نمود، با پژوهش و سنجش و رده بندی و گزینش و سرانجام با تاکید و توجه باید حافظهء تاریخی مردم را بیدار نمود. باید نگاه سیاسی، برداشت های اجتماعی، تکانه‌های عاطفی و انگیزشهای هنری و زیبا شناختی و گزینش‌های رفتاری و کرداری و عملکردی جامعه را هدفمند و روشمند ساخت و مداوما به پیش راند.

=======================================================

تک همدان، پاتک زنجان:

جلوه‌ای دیگر از ایران پس از سوم تیر

فرهاد جعفری

هم تک همدان و هم پاتک زنجان نشان می دهد که، در هر دو طرف بازی سياسی، نياز به جلب موافقت افکار عمومی نيازی جدی و واقعی است. به طوری که هر يک از اين دو می کوشند تا، در زمان باقی مانده، پيش و بيش از آن ديگری همراهی و موافقت افکار عمومی را جلب نمايند. از اين رو معتقد نيستم که چنين تک و پاتک هائی، نظر به کسب محبوبيت برای انتخابات رياست جمهوری دهم يا ايجاد پوششی برای بی کفايتی در مهار بحران های اقتصادی داشته باشند. بلکه اهدافی به مراتب بزرگ تر و جدی تر را تعقيب می کنند.

=======================================================

کتابخانهء اينترنتی>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

==================

پيوندها:

==================

خبرنامهء گويا

=============

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

 سامان نو،

نشريه پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

===========

احترام آزادی

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630