خانه  |   آرشيو   |   فهرست همهء مطا لب، به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

سه شنبه ها

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

==================

پيوندها:

==================

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

مجموعه آثار اسماعيل نوری علا

=============

 

 

=======================================================

شماره 196 ـ شنبه 1 تير 1387 ـ  21 ژوئن 2008

چادر عروس

=======================================================

از نگاه يک زن

يادداشت های هفتگی شکوه ميرزادگی

يوسف ثانی:  بد هيبت و  قلدر  و متجاوز!

شانسی که فابريسيو آورده!

=======================================================

درد دلی متفاوت

همسر یک شهید

گاهی خسته می‌شوم از انجام کارها و وظایف از پیش تعیین شده یک همسر شهید که باید الگو باشد! دلم می‌خواهد گاهی مثل همه آدم‌های عادی خسته بشوم از شرایط زمانه و اعتراض کنم و... و بگویم که صبر و سکوت تنها مشخصه یک همسر شهید به عنوان الگو نیست؛ همسر یک شهید هم مانند همه زنان سرپرست خانوار با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد، اما مشکل بزرگش رعایت الگوهایی که شاید خودش و همسرش آن را قبول نداشته باشند اما به اجبار جامعه مجبور به رعایت آن‌ها است!

=======================================================

نيروهای ملي ـ مذهبي؛

دموکراسي خواه يا مانع دموکراسي؟

حميد رضا مسيبيان

بازرگان هم در زمره ياران صديق دکتر مصدق مبارزه کرده و پس از کودتا هم قاطعانه راه او را ادامه داد و در جبهه ملي فعاليت مي کرد و آنگونه که به نظر مي رسد مشکل چنداني به دليل مسائل مذهبي وجود نداشته است... اما بعدها بازرگان خود به قطبي تبديل شده و حزبي براي خود تشکيل داد و او و يارانش به جبهه اي موازي و رقيب نيروهاي ملي تبديل شدند و حتي خط فکري به موازات و در برخي موارد در ضديت و تقابل با نيروهاي ملي ايجاد کردند که اين مسائل را بايستي در مقاطع تشکيل نهضت آزادي و سال چهل به بعد بررسي کرد.bazargan_5 به واقع، پس از تشکيل جبهه ملي دوم و اشتباهات بزرگ رهبران ملي از يک سو و تفرقه افکني هاي فراوان افراد ديگر، با تشکيل نهضت آزادي اولين بذر نفاق شديد در جبهه ملي بر سر مسائل مذهبي کاشته شد که گرچه در آن هنگام مساله اي نبود ، اما بعدها نتيجه آن مشخص شد.

=======================================================

نئولیبرالیسم و مقوله آزادی

ايرج سيف

تا به همین اواخر، عمده مباحثی كه در دفاع از استراتژی تعدیل ساختاری ارایه می شد، ماهیتی عمدتاً اقتصادی داشت. ادعا بر این بود كه با در پیش گرفتن این استراتژی دو پایه، كشورهای پیرامونی می توانند مشكلات و مصائب اقتصادی خود را رفع كنند. خصوصی سازی قرار بود ضمن بیشتر كردن كارآئی، مالیه عمومی را بهبود بخشد. آزاد سازی و كنترل زدائی نیز می بایست با رفع اعتشاش در عملكرد بازار آزاد و شفاف كردن قیمت ها، تخصیص بهینة منابع محدود را امكان پذیر سازد. این ادعاها در وجه عمده از محدودة كتاب های درسی فراتر نمی روند و به عكس، در كشورهائی كه این سیاست را اجرا نموده اند، ما با مجموعه ای روبرو هستیم كه نه مختصات نظام های قبلی را دارد و نه این كه نشانی از آینده ای روشن در آن می توان دید.

=======================================================

کتابخانهء اينترنتی>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

==================

پيوندها:

==================

خبرنامهء گويا

=============

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

 سامان نو،

نشريه پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

===========

احترام آزادی

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630