خانه  |   آرشيو   |   فهرست 752 مطلب: به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

سه شنبه ها

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

==================

پيوندها:

==================

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

مجموعه آثار اسماعيل نوری علا

=============

 

 

======================================================

شماره 181 ـ  جمعه 17 خرداد 1387 ـ  6 ژوئن 2008

مردم، مواظب حرکاتتان باشيد، من تا دندان مسلحم!

=======================================================

شمارهء يک، در كشور من

(شعر بلند)

گلسير كوهی

شمارهء يك

باد را، نه برآيند بردارهاي تغيير،

بلكه اجزاي نفوذي فرهنگ خارجي مي نامد.

جن گيرهاي جيره خوار انبر بدستش

با سلاح گرم / سرد ِ تزوير و تواب ساز

بر باد تغيير حمله مي برند.

آب را براي غسل تعميد ميرغضبان مي خواهند-

خاك را براي سرپوش لاله هاي بخون خفتهء وطن.

======================================================

نيروی سياسی: آسايشگاه يا زايشگاه؟

جمعه گردی های اسماعيل نوری علا

من موضوع سمينار شاخهء آمريکای جبههء ملی ايران در دانشگاه مريلند را نه بصورت يک امر بديهی اثباتی، که به صورت پرسشی از شرکت کنندگان آن درک کرده ام: آيا ـ برای استقرار دموکراسی و حقوق بشر در ايران ـ همبستگی نيروهای ملی و دموکرات ضرورت دارد؟ و می خواهم بدانم که آقای دکتر کورش زعيم چگونه به اين نتيجه رسيده اند که به پرسش مزبور پاسخ مثبت دهند و حتی سخنان خود را با عباراتی از اين دست به پايان رسانند که: اگر ما بتوانیم چنین جبهه ای را، هم در کشور و هم در برونمرز، سازماندهی کنیم... گامی بلند بشمار خواهد آمد... و بیایید راهی بیابیم که با هم باشیم.

======================================================

خط امام؛ يک مکتب يا تقديس يک بنيانگذار؟

فرج سرکوهی

امسال، از يکی دو هفته پيش از ۱۵ خرداد و سالروز درگذشت آيت الله خمينی، دو حادثه ای که خرداد ماه را به ماه بنيانگذار جمهوری اسلامی بدل می کند، اتهامات جناح های گوناگون حکومت جمهوری اسلامی، که يکديگر را به تحريف و انحراف از خط و مکتب امام متهم می کنند، شدت گرفت و به يکی از مباحث اصلی رسانه های ايران بدل شد. در اين جدل ها، برخی هر نوع تفاوت با نظريات آيت الله خمينی را تا حد خارج شدن از اسلام نهی می کنند و برخی چون نوه امام بر آنند که در چارچوب مکتب امام می توان تفسيرها و اجتهادهای متفاوت را مطرح کرد.

======================================================

گرایش های ايرانيان نسبت به هویّتِ ایرانی و آینده‌یء ایران

گردآوری و تهيهء گزارش: انجمن پژوهشگران ايران

در این بررسی 4024 نفر شرکت داشته اند که 2523 نفر از داخل ایران و 1501 نفر از خارج از ایران بدان پاسخ گفته اند، لازم به یادآوری است که 314 نفر در خارج از کشور به زبان انگلیسی پرسشنامه ها را تکمیل کرده اند. شرکت کنندگان در این همه پرسی بدون نیاز به ذکر مشخصات شخصی به بیشتر از 30 پرسش پاسخ گفته اند. از این مجموعه 14 پرسش دربارۀ مشخصات دموگرافیک از جمله جنس، سن، محل تولد، محل اقامت، وضعیت خانوادگی، میزان و رشته تحصیلی و نوع فعالیت بوده است. بیشترین پاسخگویان در داخل کشور در میان گروه های سنی 20 -34 سال هستند و به عبارت روشن تر نیمی از جمعیت پاسخگوی این بررسی در داخل کشور را گروه سنی 20 30 ساله تشکیل داده اند.

======================================================

کتابخانهء اينترنتی>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

==================

پيوندها:

==================

خبرنامهء گويا

=============

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

 سامان نو،

نشريه پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

===========

احترام آزادی

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630