خانه  |   آرشيو   |   فهرست 752 مطلب: به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

سه شنبه ها

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

=================

پيوندها:

=================

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

مجموعه آثار

اسماعيل نوری علا

=============

 

 

=======================================================

شماره 180 ـ  پنج شنبه 16 خرداد 1387 ـ  5 ژوئن 2008

روز جهانی محيط زيست را گرامی بداريم ـ (پيوند به اعلاميه بنياد ميراث پاسارگاد)

=======================================================

"ناگفته هايی از انقلاب"

مجموعهء گفتگوها با عباس اميرانتظام

روزبه ميرابراهيمی

او از ۱۷ شهريور سال ‌۵۷ آغاز کرده‌ بود و به‌ زندان‌ رسيده‌ بود. وقايع‌ پيش‌ از آن‌ برای‌ خوانندة‌ امروزی ‌ابهام‌ داشت‌. زندگی‌ او با سياست‌ عجين‌ بود و در هر جمله‌اش‌ کلام‌ سياسی‌مشهود بود. شايد سياست‌ حکم‌ می‌کرد که‌ او کمتر سخن‌ بگويد. ما ساعت‌های ‌زيادی‌ را با هم‌ به‌ صحبت‌ و درد دل‌ سپری‌ کرديم‌؛ گفت ‌و گوهايی‌ که‌ ‌انتشارشان‌ چندين‌ جلد کتاب‌ خواهد شد. کتابی که ‌در دست داريد بخش‌ اول ‌اين گفتگو ها است‌.

=======================================================

جايگاه دكتر حسين نصر در جامعهء آمريكائى!

پروين پيروانى

استاد مطالعات اسلامى دانشگاه دالاس تگزاس

در گفتگو با روزنامهء شرق

پرسش: دكتر نصر در سرزمين ما با انتقادات فراوانى مواجه است. آيا غربى ها هم نسبت به او موضع انتقادى دارند؟

پاسخ: در غرب هم انتقاداتى به نصر وارد مى شود. اما اين نقدها معمولاً خاستگاهى سكولار دارند. اما دانشجويان بسيارى هم هستند كه آفات جهان سكولار را درك كرده اند و از اين رو به دنبال همان سنتگرايى اى مى روند كه دكتر نصر مبلغ آن است... نصر از هيچ كسى نمى ترسد. او مى گويد همه چيز دنياى امروز سكولار شده است. فلسفه مادى گرايانه شده، علم مادى شده و علم امروز هر چه پيش رفته از اخلاق به دور افتاده و به گمراهى نزديكتر شده است.

=======================================================

هامارتيا ی روشنفکري در ايران

تاملي در ريخت شناسي روشنفکري و مردم

محمد ميلانی

مارکس مي گويد: هر آنچه مقدس است دنيوي مي شود و سرانجام آدميان ناچار مي شوند با تحمل و عقل خود با وضعيت واقعي زندگي و روابط شان با همنوعان شان مواجه شوند. اين عبارت مارکس را شايد بتوان در فضاي روشنفکري خودمان اين طور معنا کرد که مردم در برابر روشنفکران وظيفه يي دارند و آن وظيفه اين است که قبل از هر چيز روشنفکران را با آب سکولاريزه تعميد دهند تا سپس بشود آنها را فهميد و متعاقباً آنها نيز مردم را درک کنند. روشنفکران را بايد از هاله تقدس بيرون آورد و به آنها رنگ و بوي انساني داد تا بتوان کلام شان را درک کرد.

======================================================

آزادي بر عدالت تقدم دارد

اردشير اميرارجمند

دکتر اردشير اميرارجمند، استاد ممتاز حقوق عمومي و رئيس سابق مرکز مطالعات حقوق بشر شهيد بهشتي، به دعوت مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام در سميناري با عنوان مفهوم شناسي نظم عمومي در نظام حقوقي به ايراد سخنراني پرداخت. وي در ابتداي سخنراني خويش که با عنوان مفهوم شناسي نظم عمومي در نظام حقوقي ايراد مي کرد، به آسيب شناسي نظام حقوقي ايران پرداخت و نظام حقوقي ايران را نيازمند قانونمندي و تکامل دولت مدرن ارزيابي کرد.

=======================================================

کتابخانهء اينترنتی>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

=================

پيوندها:

=================

خبرنامهء اعتراضات و

مطالبات دانشجويان

=============

خبرنامهء گويا

=============

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

 سامان نو،

نشريه پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

===========

احترام آزادی

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630