بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

گفتگو با شخصيت های اجتماعی

فهرست و پيشدرآمد

مرداد 1387 ـ   18 ماه ژوئيهء 2008

 

فهرست گفتگوها:

1. گفتگو با مهندس کورش زعيم ـ تير و مرداد 1387 ـ ژوئيه 2008 ـ اوت 2008

2. گفتگو با مهندس حشمت الله طبرزدی ـ بهمن 1387 ـ مارچ 2009

 

         اکنون 9 ماهی از شروع کار نشريهء اينترنتی سکولاريسم نو می گذرد. در اين راه چند تنی از دوستانم همراه و يار من بوده اند که البته سخت قدردانشان هستم. من و اين ياران تنها به اين دليل قدم در راه انتشاز سکولاريسم نو نهاده و بخش بزرگی از وقت و عمرمان را به آن اختصاص داده ايم که می انديشيم، پس از گذشت سه دهه، ديگر بر همهء ايرانيان انديشنده در مورد اوضاع سياسی ايران، در طی تجربه ای ديرکشنده و دل آزار، روشن شده است که تا حکومت ايدئولوژيک ـ مذهبی کنونی در ايران به يک حاکميت ملی، سکولار و دموکراتيک مبدل نشود مشکلی از ملت ما حل نخواهد شد.

         اما اين سخن به معنای تبليغ هيچ راهکار مشخص و تغيير ناپذيری برای رسيدن به اين آرزو نيست. ما در موضعی نيستيم که بخواهيم، مثلاً، از اقدامات براندازانه حمايت کنيم، يا بساط اصلاحات براه بياندازيم، يا خواستار رفراندوم برای تغيير رژيم شويم، ياانقلاب مخملی را توصيه کنيم و يا در راه گسترده ساختن نافرمانی مدنی گام برداريم. اين کار ما نيست. در عين حال، همهء اين راه ها ـ هم بر مردم ما و هم بر حکومت اسلامی ـ گشوده اند و، در واقع، خود حکومت اسلامی در تعيين آنکه مردم کدام راه را برای انحلالش برگزينند بيشترين نقش را بازی می کند و کنش های اين حاکميت است که به مردم ما می آموزد که در برابرش بايد به کدام راه پا بگذارند.

         هدفی که ما برای خود برگزيده ايم عبارت است از کوشش در ارائهء اطلاعات پيرامون تأثيرات مهلک کارکردهای حکومت های ايدئولوژيک و مذهبی در ايجاد تبعيض، زدودن گوناگون ها و يک شکل کردن پادگانی جوامع ـ از يکسو ـ و اقامهء دلايل برای درست بودن راه سکولاريسم در راستای ميدان دادن به گوناگونی های انديشگی و باورمندی، تقليل تبعيض های اجتماعی و برقراری دموکراسی و عدالت اجتماعی، از سوی ديگر.

         در عين حال، هيچ حرکت و تغيير اجتماعی در غياب زنان و مردانی از ملت ما، که دل به دريا زده و خود را بعنوان رهبران جنبش های اجتماعی مطرح کنند، ممکن نيست. هميشه از همين رو و بدين خاطر است که در همهء جوامع بخشی از انسان های اجتماعی به کار و فعاليت سياسی رو می کنند، سياست را بعنولن مشغلهء اصلی زندگی خويش بر می گزينند و، با اعلام برنامه ها و مواضع مختلف مربوط به ساحت های گوناگون اجتماعی، می کوشند تا نظر مردم را به سوی راه و رسمی که عرضه می دارند جلب کنند. از دل اين نگرش ها و راه و رسم ها نيز هست که رهبران گوناگون انقلابی، اصلاح گر، مبارز، سازش گرا، مسالمت جو، حيله گر، عهدشکن، خائن و هزار گونهء ديگر رخ می کنند، در صحنهء سياسی اجتماعات ظهور می يابند و نام و ننگ را ـ بسته به عملکردها و نتايج عملکردهای خويش ـ با خود به سرمنزل تاريخ می برند. وجود آنان تضمين تحول معنادار تاريخ جوامع است و جامعه ای که از توليد زنان و مردان سياستکار باز بماند محکوم به توسری خوری و زوال است.

         در اين راستا است که ما، بعنوان گردانندگان سکولاريسم نو، فکر می کنيم يکی از وظايف ما سخن گفتن مستقيم با زنان و مردان سياسی حاضر در صحنهء کشورمان ـ چه در داخل و چه در خارج کشور ـ و کوشيدن برای درک مواضع و نظرات آنهاست تا اگر بزنگاهی تاريخی از راه رسيد و قرعهء فال به نام رهبران جديدی خورد، مردم ما بدانند که با چه و چگونه کسانی روبرو هستند. ما خواهيم کوشيد از طريق ارائهء گفتگوهائی صريح، شفاف و بی رو در بايستی با چهره های سياسی کشورمان، از گذشته و حال و آيندهء آنان آگاه شده و نظرات و مواضع شان را ، بخصوص در مورد سکولاريسم، دموکراسی، پلوراليسم، ناسيوناليسم و عدالت اجتماعی مورد پرسش قرار داده و نتيجه را با شما در ميان بگذاريم.

         همينجا گفته باشيم که انتخاب اين شخصيت ها برای انجام گفتگو بر بنياد هيچ سلسله مراتبی نيست. از يکسو وقايع روزمره و مطرح شدن شخصيتی به دلايل مختلف و از سويي رغبت آنها برای انجام گفتگو هايي باز و بی پرده عامل تعيين کننده است.

         از شما نيز دعوت می کنيم تا اگر شخصيت خاصی را در نظر داريد و يا پرسش های معينی را می خواهيد مطرح کنيد به ما اطلاع دهيد؛ و اگر علاقمند بوديد که پرسش هاتان را با نام خودتان با آنها که دعوت ما را برای گفتگو می پذيرند در ميان بگذاريم، از ذکر اين ملاحظه نيز دريغ نکنيد.

         باشد که اين گفتگوها بتواند شخصيت های سياسی ما را بيشتر به ما بشناساند.

 

بازگشت به خانه

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

 

 

New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630