بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

 شخصيت های اجتماعی

در گفتگو با سکولاريسم نو

گفتگو با مهندس حشمت الله طبرزدی

بهمن و اسفند 1387 ـ    ژانويۀ و فوريه 2009 

آرشيو گفتگوها

 

بخش اول:

دوران دانشجوئی، انقلاب و جنگ

پيوند به بخش اول

 

بخش دوم:

انقلاب فرهنگی، درگيری با مجاهدين، و جناح چپ

پيوند به بخش دوم 

 

بخش سوم:

انتشار پيام دانشجو، يک تجربهء بزرگ

پيوند به بخش سوم

 

بخش چهارم:

کشف معنای حکومت صنفی

پيوند به بخش چهارم

 

بخش پنجم:

ما و اصلاحات

پيوند به بخش پنجم

 

بخش ششم:

معجزهء حكومت ديني ما را به سكولاريزم رساند!

صفحات آلبوم عکس ضميمهء اين قسمت:  1   2   3

پيوند به بخش ششم

 

بخش هفتم:

شکل گيری جبههء دموکراتيک ايران

پيوند به بخش هفتم

 

بخش هشتم ـ ايام زندان

وقتی قوهء قضائيۀ ايدئولوژيك باشد

پيوند به بخش هشتم

 

بخش نهم ـ مبارزه، به دور از خشونت

پيوند به بخش نهم

 

بخش دهم:

هويت فرهنگی، ائتلاف سياسی، زنان و حجاب،

و جايگاه کوچک سياسی من

پيوند به بخش دهم (پايانی)

 

توضيح سکولاريسم نو: سه دهه است که جنبش دانشجوئی ايران با نام حشمت الله طبرزدی ـ که اکنون عنوان دبير کل جبهۀ دموکراتيک ايران را نيز برخود دارد ـ درآميخته است.  طبرزدی در اين مدت پست و بلندهاي زيادی را تجربه کرده است، زندان های متعددی را ديده، و سال ها در جبهه جنگ از ايران دفاع کرده، و افرادی از خانواده اش را از دست داده است. اکنون ديگر او در کسوت يک دانشجو نيست. اما خودش هنوز بر وبلاگ خويش نام پيام دانشجو را حفظ کرده و نسبت به مسائل دانشجوئی کشورمان همچنان حساس و فعال است، آنگونه که جبهۀ دموکراتيک ايران را هنوز می توان تشکلی در ماهيت اصلی خود دانشجوئی دانست. هنگامی که تصميم گرفتيم، بخاطر مواضع روشن سکولاريستی جبهۀ دموکراتيک ايران و شخص حشمت طبرزدی،  ايشانرا برای انجام گفتگوئی دعوت کنيم که بتواند خوانندگان ما را با دقايق تحولات فکری ايشان و دانشجويان و همراهانش آشنا کند، مدتی را صرف مطالعه زندگی و  اعتقاداتش کرديم تا بتوانيم مجموعه ای از پرسش های منسجم و معنادار را با او در ميان بگذاريم؛ پرسش هايي که در عين حال بتوانند دريچه های ديگری را  به دورانی از تاريخ سی ساله ی اخير ما باز کنند. اين دريچه ها گويا منظره هائی هستند از چشم کسی که در اين دوره شرکتی فعال داشته ـ چه به عنوان يک نوجوان مذهبی موافق انقلاب و چه در هيئت اکنونی يک پدر معترض سکولار. و همين جا سپاسی داريم از آقای طبرزدی به خاطر همکاری شان، به خاطر نظم و دقت و پاسخگويي هايي به تفصيل و همين طور ارسال عکس ها و مدارکی کمياب که به گفتگو حالتی جاندار و مستند بخشيده اند. کل اين گفتگوی مفصل اکنون در اختيار ما است و در چندين نوبت منتشر خواهد شد.

 

 

بازگشت به خانه

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

 

New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630