آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 238 ـ  شنبه 12 مرداد 1387 ـ  2 اوت 2008

يکی از گردهمآئی های زنان عضو کمپين يک ميليون امضاء در برابر دانشگاه تهران

=======================================================

از نگاه يک زن

يادداشت های هفتگی شکوه ميرزادگی

از يک بال کبوتر به بالی ديگر!

در آستانهء فرا رسيدن سالگرد تشکيل کمپين يک مليون امضا در ايران، احساس می کنم که نه تنها بايد تبريکم را با يک توضيح همراه کنم تا هيچگونه سوء تفاهمی در مورد آنچه می گويم پيش نيايد؛ بلکه نگرانی خود را نسبت به وقايعی که اخيراً در مورد کمپين پيش آمده نيز ابراز دارم.

=======================================================

مبانی مخالفت فقهای شيعه با حقوق زن

حسن رضايی

اين فقها‌ اكثراً در برابر براهين‌ و ادله‌ء طرفداران‌ كثرت‌گرايی معرفتی و دينی و فرهنگی، كه‌ در حال‌ حاضر به‌ نظر می‌رسد در كشور ما نيز يك‌ واقعيت‌ است‌، نظام ‌های حقوقی ساير ملت‌ ها را متّهم‌ می‌كنند كه‌ از مسير حقوق‌ واقعی بشر و عدالت‌ مطلقهء‌ الهی و ارزش‌های اصيل‌ آسمانی خارج‌ شده‌اند، و اما از آنجا كه‌ می‌بينند از ميان‌ بيش‌ از شش ميليارد جمعيت‌ جهان‌، تنها جمعيت‌ قليلی كه‌ از دو در صد هم‌ تجاوز نمی‌كند، به‌ نظام‌ فقهی ‌ِ استنباطی آنها اعتقادی ندارند، و بلكه‌ آن‌ را در موارد متعددی مغاير حقوق‌ بشر و حرمت‌ و كرامت‌ انسانی می‌دانند، وادار می‌شوند به‌ پيش‌فرض‌ خطير ديگری هم‌ پناه‌ برند، و آن‌ اين ‌كه‌ اكثر مردم‌ روی زمين‌ و حتا اكثر ايرانيان‌ موجود در كشور، موجوداتی ‌اند بر طريق‌ باطل‌، حق‌گريز، خلافكار، خود خواه‌، نادان و ضد ارزشی، زيرا برای به‌دست‌ آوردن‌ آزادی، حاضرند همه‌ چيز، از جمله‌ فقه‌ و فقها و بويژه مراجع مطهر‌‌ متافيزيكی را ناديده‌ بگيرند.

=======================================================

مبارزهء ما با کوشش برای ارتجاع به نظام سکولاريستی!

غلامحسين الهام، سخنگوی دولت

برخی به دنبال آن بودند که نظام اسلامی را يک نظام دوگانه، ميان جمهوريت و اسلاميت تفسير کرده و جمهوريت را در مقابل اسلام و اسلاميت را در تقابل با جمهوريت نشان دهند ... آن‌ها بر اين اساس نتيجه گرفتند که حکومت تنها مبتنی بر جمهوريت شدنی است و اين معيار دموکراسی است، لذا به اين طريق سکولاريسم را به پيش برده و با سازش با غرب خواهان تغيير در درون نظام بودند ... اين ارتجاع سکولاريستی بازگشت به جاهليت و عقب‌گرد است ... پيامبران نيز همواره با ارتجاعات مواجه بودند، کما اينکه گوسالهء سامری يک حرکت کاملاً روشنفکرانه بود برای برگرداندن نظام موسوی به نظام فرعونی از مسير فرهنگی، نيرنگ و فريب.

=======================================================

تاملی کوتاه بر آنچه گذشت

(پيرامون بحث های جاری در جبههء ملی)

رضا عزيزی نژاد

پس از کنش ها و واکنش های هفته های اخیر که برخی برای من شگفت آفرین بودند و برخی قابل پیش بینی، بر آن شدم که با فاصله ی زمانی چند هفته ای نگاهی به موج های ایجاد شده بیاندازم. رویداد های هفته های گذشته به گونه ای روشن، رودر رویی دو گونه دیدگاه را آشکار گردانید. دو دید گاهی  که  از دید من در مبانی اصولی  مشکلی با یکدیگر ندارند، بلکه روش ها و منش ها  مایه ی دور ماندنشان از یکدیگرمیباشند . دو روشی که یکی متعلق به گذشته است، و دیگری به اکنون. این مقاله را  از روی وفاداری خودم به وظیفه ی نقد می نویسم.

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630