آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 237 ـ  جمعه 11 مرداد 1387 ـ  اول اوت 2008

پيشمرگه های کرد ـ آب رنگ - 1960 >>>>

=======================================================

جنبش عدم تعهد، فکر شريف و ميهمانی اشباح

جمعه گردی های اسماعيل نوری علا

دو روز پيش، اجلاسيهء وزرای خارجهء کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران بکار خود خاتمه داد تا در تابستان سال آينده شاهد اجتماع سران اين کشورها در قاهره باشد. حکومت اسلامی ايران، که از هر فرصتی استفاده می کند تا نشان دهد که در جهان معاصر تنها و منزوی نيست، در دو هفتهء گذشته تا می توانست در بوق تبليغات برای جا انداختن اهميت اين جنبش در جهان امروز، تشکيل اجلاسيهء آن در تهران، تحويل گرفتن رياست جنبش از کوبا، و بالاخره نقش ممتاز حکومت اسلامی در آن، دميد...

=======================================================

زايش و پيدايش جريانهای پان تركيسم و پان عربيسم

حميد احمدی

هر يك از دو جريان ناسيوناليسم عرب و ناسيوناليسم ترك در مراحل آغازين خود، در پي تاسيس يك دولت جديد مبتني بر گروه قومي عرب و ترك بودند. اين احساس عربيت و ترك بودن، به ويژه به شكل سياسي آن از ميانههاي قرن نوزدهم پيدا شد و قبل از آن، هر دو گروه بر مبناي هويت اسلامي در دورن سيستم خلافت اسلامي زندگي ميكردند. ناسيوناليسم ايراني بر خلاف اين دو جريان فكري، ماهيت قومي نداشت تا در پي تاسيس دولت جديد از دورن يك امپراتوري بزرگتر باشد. بر عكس، ناسيوناليسم ايراني در واقع نوعي بيداري آگاهي ملي بود كه به درجات گوناگون، البته بيش‌تر به شكل فرهنگي و سپس سياسي در ميان اقشار گوناگون جامعه ايراني وجود داشت.

=======================================================

آذربایجان یا یک مسئله حیاتی و مماتی در ایران

مقاله ای از تقی ارانی ـ برلن، ۳۰ اوت ۱۹۲۴

از مدتی به این طرف روزنامه های عثمانی مقداری از صفحات انتشارات خود را صرف فحاشی به ایران و ایرانیان نموده از وقاحتی که مخصوص ملل بی تمدن وحشی است خودداری نمی کنند. البته اشخاص مطلع و فکور به این یاوه سرایی های آنها وقعی نگذاشته، بلکه اظهارات آنها را با یک خنده سرد تمسخر آمیزی تلقی خواهند نمود، زیرا شب پره گر نور آفتاب نخواهد رونق بازار آفتاب نکاهد. ولی نظر به اینکه ممکن است بعضی از روی جهل و نادانی ادعاهای باطل آنها را صحیح پندارند، ما خود را وجدانا مسئول می دانیم که از بیان حقیقت خودداری ننموده و در جواب بعضی از مقالات آنها عقائد خود را به معرض اطلاعات عموم بگذاریم.   

=======================================================

جنبش‌های ملی کرد برای خود مختاری يا استقلال طلبی

ناصر رحيمخانی

آنچه می خوانيد گفتار بلندی است ايراد شده در اتاق پالتالک انجمن سخن در ۵ بهمن ۱۳۸۶ خورشيدی درباره جنبش‌های ملی کرد برای خود مختاری يا استقلال طلبی. بخش اول به نگاهی به جمهوری مهاباد اختصاص دارد، بخش دوم، با عنوان بنياد‌ها و چشم اندازها، نگاهی است به مفهوم نوين ملت و مفهوم ملت ايران در جنبش مشروطه خواهی ايران و نيز ريشه کمينترنی اصطلاح کثير المله بودن کشور ايران؛ و بخش سوم، به پرسش و پاسخ اختصاص دارد. هر سه بخش گفتار، برای ارائه در سايت‌ها به صورت نوشتاری، بازنويسی و ويرايش شده اند. و در اين بازنويسی پاره‌ای گفته‌ها گسترش يافته‌اند بدون کمترين دگرگونی در مضمون.

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630