آرشيو   |   فهرست 633 مطلب: به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

سه شنبه ها

پيوند به فهرست کتاب

==================

پيوندها:

==================

مجموعه آثار اسماعيل نوری علا

=============

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء بين المللی نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

خبرنامهء گويا

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

 

شماره 154 ـ  شنبه 21 ارديبهشت 1387 ـ  10 ماه مه 2008 

ب   

هدف: کشتن آينده ...

     
 

از نگاه يک زن

يادداشت های هفتگی شکوه ميرزادگی

دروغ های رسانه ای ـ از خبر تا آمار

ديه فقط برای نجات ثروتمندان است

 
       
 

يک پيام کوتاه

بهمن، از گران کلانشهر تهران

با سلام،

دیشب (19 اردیبهشت 87) آقای حداد عادل رئیس مجلس در شبکه ی 3 سیمای جمهوری اسلامی میهمان برنامه ای بود. مجری از وی  پرسید: اگر آیت الله مطهری زنده بود مهمترین دغدغه ی فکری اش چه بود؟ رئیس مجلس در پاسخ چنین گفت: اگر استاد مطهری زنده بود، به ماتریالیسم و مارکسیسم و حتی تفکرالتقاطی دهه ی50 کاری نداشت بلکه مهم ترین دغدغه ی فکری اش سکولاریزم بود چرا که مهم ترین خطری که جامعه ی اسلامی ما را تهدید میکند سکولاریزم است که از لیبرالیزم غربی می آید. 

 
       
 

توسعه مدرنيته و شهروندی
دکتر محمد جواد زاهدی

در ادبيات جديد توسعه، بر پيوند ناگسستني ميان توسعه، مدرنيته و شهروندي تاکيد گذاشته مي شود. اين مفاهيم جانمايه و محتواي اصلي توسعه اجتماعي را بازگو مي کنند. فرآيند توسعه اجتماعي براساس تجربه، تاريخي غرب، وضعيتي است که از طريق ترکيب ويژه يي از پنج مولفه اصلي اجتماعي يعني عقلانيت، دموکراسي، مدرنيته، شهروندي و مشارکت حاصل مي شود. اين مولفه ها به خصوص در ارتباط با يکديگر در آثار برخي جامعه شناسان متقدم تر و نيز برخي از متفکران متاخر مورد بحث قرار گرفته است.

 
       
 

ورزش و سیاست

دومینیک مویزی

چينی ها امروز همانقدر از بدرفتاری با مشعل المپيک در لندن، پاريس و سانفرانسيسکو حيرت زده شده اند که آمريکائی ها در سال 2001: چرا آنها از ما متنفرند؟، ما به آنها چه بدی کرده ايم؟ رژيم چين که خود را از واقعيت های سطاسی در سطح جهان منزوی ساخته و از درک مفهوم جامعهء مدنی ناتوان است، مردم خود را به ابراز نظر مخالف نسبت به تمامی کسانی که به چين بی احترامی می کنند تشويق می کند، که اين رفتار نيز به نوبهء خود باعث ايجاد عکس العمل های منفی می گردد.

 
       
 

بی شخصیتی چهره‌های سیاسی در ایران

محمد خوشابی

بی شخصیتی چهره‌های سیاسی نمودی از چندپارگی وجودی آنهاست. انسان چندپاره انسانی نیست که به غایتها، منافع و ارزشهای معینی دلبستگی و وابستگی قطعی داشته باشد. او در هر حوزه زندگی بر مبنای آنچه در آن حوزه از او انتظار می‌رود، بدون دیدی انتقادی یا برداشتی خود‌مدار، عمل می‌کند. در دیگر حوزه‌های زندگی اجتماعی مسائل زندگی روزمره انعکاس می‌یابند و چون این مسائل ضرورتها و منطق خاص خود را بر انسان تحمیل می‌کنند تا حد معینی از چندپارگی شخص کاسته می‌شود. اما در جامعه استبدادی از راه یابی چنین ساز و کاری به حوزه سیاست ممانعت بعمل می‌آید و در نتیجه چندپارگی به اوج خود نزدیک می شود.

 

 

 

 

 

 

 

کتابخانهء اينترنتی>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

==================

پيوندها:

==================

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

 سامان نو،

نشريه پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

===========

احترام آزادی

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630

website statistics