شماره 153 ـ  جمعه 20 ارديبهشت 1387 ـ 9 مه 2008 |   پيوند به تقويم 1387  |  تماس  جستجو در سايت  |   English Section

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

سه شنبه ها

پيوند به فهرست کتاب

==================

پيوندها:

==================

مجموعه آثار اسماعيل نوری علا

=============

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء بين المللی نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

خبرنامهء گويا

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

 

 

 

 

آرشيو روزهای گذشته >>  |   فهرست 628 مطلب: به ترتيب نام نويسنده يا موضوع>>

اين آب ها از آن ملت ايران است... از  Iranian.com

     
 

سند مالکيت خليج فارس در آذربايجان امضا شد

جمعه گردی های اسماعيل نوری علا

هيچ عملی به اندازهء ازدحام مردم ترک زبان تبريز در دفاع از نام خليجی که قرن هاست فارس خوانده می شود نمی تواند وحدت مردم آذربايجان با مردم ديگر نقاط ايران را به نمايش  بگذارد... و براستی وقتی چهارتا و نصفی اميرنشين ساخت انگليس گرد هم می آيند و بر جمع خود نام امارات متحدهء عربی می گذارند آيا شرم آور نيست اگر کسی بخواهد ايالات متحدهء ايران را  از هم تکه و پاره کند و مردم بالقوه ثروتمند اما گرفتار راهزنان آن را برای هميشه دچار فقر و بدبختی و ديکتاتوری های نوع استالينی بسازد؟

 
       
 

تهی ‌دستانی كه به خاطر فقر اعدام می‌شوند

حسين باقرزاده

قانون قصاص جان محكوم به مرگ را در اختیار بازماندگان مقتول می‌گذارد تا آن را بفروشند. با این تفاوت، كه خریدار این كالا جز خود قاتل نمی‌تواند باشد، و اگر او نتواند آزادی خود را بخرد، صاحب كالا می‌تواند او را سر به نیست كند. یعنی بازاری به مراتب خشن‌تر و ضد انسانی‌تر از بازار بردگان. تهی‌دستانی مانند اكرم مهدوی می‌توانند آزاد شوند، اگر پول داشته باشند، و گرنه باید به كیفر بی‌پولی خود بمیرند.

 
       
 

کمدی بسته بازی!

شهباز نخعی

مهلت تعیین شده در قطعنامه سوم (1803) شورای امنیت همین روزها به پایان می رسد و "جدی" بودن گروه 1+5 نیز در این نوشتار محک زده شده است. گروهی از تحلیل گران بر این باورند که همه این بسته بازی مسخره به قصد سنگین تر کردن پرونده جمهوری اسلامی و انتقال آن از بند 41 اصل هفتم منشور ملل متحد به بند 42 همان اصل است که دخالت نظامی را مجاز می شمارد. حتی اگر چنین باشد، پرسش این است که آیا شورای امنیت سازمان ملل مجاز است با شیوه هایی این چنینی، اعتبار و اقتدار خویش را به حراج بگذارد و به شیوه هایی چون کمدی بسته بازی تن دهد؟

 
       

علوم اجتماعی، علوم دقيقه، و قدرت: از توهم تا واقعيت

ناصر فکوهی

ظاهراً سازش يا لااقل عدم تنش ميان علوم اجتماعی و قدرت، کاری مشکل است که نمی توان به سادگی بدان دست يافت. اين قدرت می تواند قدرت سياسی يا حتی قدرت نهادينهء خود آکادی ها باشد، اما به هر رو، ذات انتقادی اين علوم و گفتمان طبيعتاً شناخت شناسانه، نسبی گرايانه و انتقادی آنها برای قدرت ها غير قابل پذيرش يا دست کم منشاء سوء ظن دائم به وجود نوعی تمايل به سرپيچی و زير پا گذاشتن خطوط قرمز است. و اين در حالی است که علوم موسوم به دقيقه، يا بنيادين، ظاهراً ذاتاً در هيچ تضادی با قدرت قرار ندارند و می توانند به راحتی تحمل شده و حتی مورد تشويق و به مثابه الکوئی مطمئن برای تمام علوم ديگر عرضه شوند.

 

 

3آرشيو روزهای گذشته >>>>

 

کتابخانهء اينترنتی>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم>>

مطالب در رد سکولاريسم نو>>

==================

پيوندها:

==================

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

 سامان نو،

نشريه پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

===========

احترام آزادی

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630

counter stat