شماره 149 ـ  دوشنبه 16 ارديبهشت 1387 ـ 5 ماه مه 2008   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

سه شنبه ها

پيوند به فهرست کتاب

==================

پيوندها:

==================

مجموعه آثار اسماعيل نوری علا

=============

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء بين المللی نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

خبرنامهء گويا

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

 

 

 

 

3آرشيو روزهای گذشته >>  |   فهرست 612 مطلب: به ترتيب نام نويسنده يا موضوع>>

دکور برای پوشاندن...

     

 

پست و بلند ترقی خواهی در عصر کنونی ـ سام قندچی

قسمت هفتم ـ تمدن نوين و جنبش عصر جديد

جنبش روشنفکرى ايران نمي تواند جدا از حرکت عمومى جهاني به معضلات ايران و جهان پاسخ دهد. مثلاً، همانطور که ذکر شد، ضديت با علم باعث شده که صوفيگرى در جنبش عصر جديد طرفداران زيادی پيدا کند. حال آنکه، در مقايسه با اين جنبش، جريان آينده نگر، با اينکه خيلى محدودتر بوده و بيشتر يک حرکت فکرى محسوب می شود اما، علم گراتر است. به همين دليل، براى جامعهء ايران، آشنا شدن با جريان آينده نگر اهميت بيشترى نسبت به جريانات جنبش عصر جديد دارد، زيرا روشنفکران ما با صوفيگرى آشنائی دارند اما نيازمند داشتن درک درستی از حردگرائي نوين اند. 

 
       
 

نامه سه دانشجوی دربند دانشگاه اميرکبير خطاب به شاهرودی

خبرنامه اميرکبير

اين نامه را در شرايطی می نگاريم که قريب به يکسال از زمان بازداشت اينجانبان، توسط وزارت اطلاعات می گذرد؛ بازداشت هايی که به دنبال انتشار چهار نشريه جعلی و موهن در ده ارديبهشت سال گذشته در دانشگاه اميرکبير اتفاق افتاد. قطعاً می دانيد از همان لحظه ای که آن نشريات منتشر گرديد، شفاهاً و کتباً و به کرات در سخنرانی ها، بيانيه ها و نامه هايمان، داشتن هر گونه نقشی در تهيه و انتشار آن نشريات را تکذيب کرده و مطالب مندرج در آن را توهين آميز دانسته و محکوم نموديم. اما برخی که قصد شنيدن صدای تکذيب ما را نداشتند، از همان ابتدا و پيش از هر گونه محاکمه ای ما را مجرم خواندند...

 
       
 

وضعيت مطبوعات در ايران ـ گزارش سال 1386

فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای  شمالی

به مناسبت 3 ماه مه، 14 اردیبهشت، روز جهانی آزادی مطبوعات، "فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی" گزارش خود را از وضعيت مطبوعات در ايران در سال 1386  به شرح زير به اطلاع مي رسانند. بر مبنای اين گزارش، مطبوعات در سال گذشته در ايران به شيوه های مختلفی سرکوب و از ادامه کار آنها جلوگيری بعمل آمده است. ارقام آمده در گزارش که فشرده ای از موارد نقض حقوق دست اندرکاران مطبوعات را در اين سال منعکس می کنند، بيانگر ابعاد گسترده سانسور در ايران اند.

 
       
 

لايحه قانون مجازات اسلامی در دست تعمير

قوانين مجازات اسلامی از جهاتی فعلا مايه دردسر رژيم آخوندی است. از جمله اين جهات اين است که مجازات ها چگونه در جامه "قانون" تنظيم شود که اسلحه ای باشد در دست آخوندها برای سرکوب دگرانديشان، مخالفان و منتقدان رنگارنگ استبداد مذهبی، بدون اين که برای اعتراض به قربانيان سرکوب در داخل و بهره برداری در جهت تشديد فشار سياسی از خارج بهانهء حقوقی بدهد و يا، بيشتر از آن، زمينه ای فراهم کند که دادن يا ندادن اين بهانه را هم به اراده رژيم مشروط و مقيد سازد. به عبارت ديگر رژيم در حوزه مجازات های اسلامی به دنبال نقطه "تعادلی" است که حرکت طولی در بستر اين مجازات ها را در متن وحدت رويه "قانونی" برايش فراهم آورد.

 

توجه: برای سبک کردن بار صفحه، بخصوص برای دريافت کنندگان با سرعت پائين،

مطالب هر روز بلافاصله به صفحات آرشيو نيز منتقل می شوند

3آرشيو روزهای گذشته >>>>

 

کتابخانه>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

==================

پيوندها:

==================

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

 سامان نو،

نشريه پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

===========

احترام آزادی

 

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630

website statistics