آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 337 ـ  شنبه 18 آبان 1387 ـ  8 نوامبر 2008

=======================================================

=================  شنبه ها: از نگاه يک زن  ==================

    يادداشت های هفتگی شکوه ميرزادگی

ريسمان پيوند دهنده و ميشل رابينسون اوباما

نمايش قدرت کتک خوری دختران در روز ملی دختران شيعه

آزادی پوشش فقط در مورد حجاب داشتن خوب است

قيمت خريد و فروش زن ها در ايران به قله ی هيماليا رسيده

=======================================================

همۀ زنان شاه و همۀ زنان رييس جمهور

الاهه بقراط

مهرانگيز دولتشاهی درگذشت. نسلی که تقريبا نيم قرن پس از وی به دنيا آمد و من نيز به آن تعلق دارم، بسياری از حقوق سياسی و اجتماعی خود را از جمله به تلاش و پايداری زنانی مانند او مديون است. نسلی که خطای ديد و شناخت مانع از آن شد که بتواند آن حقوق و دستاوردهای گرانبها را پاس بدارد و با تلاشی مشابه بر آن بيفزايد. نسلی که به بهايی بس سنگين دريافت، ادامه و رشد آنچه بديهی و حقوق مسلم به شمار می‌رفت، الزاما بديهی و مسلم نيست. درست همان‌گونه که به هنگام تدوين و تصويب خود، چنين به شمار نمی‌آمد و از سوی کسانی که تأمين حقوق انسانی زنان را خطری جدی برای قلمروهای مذکر خود می‌شمردند، از جمله قشرهای مذهبی و برخی روحانيان و شخص روح‌الله خمينی، به شدت مورد اعتراض قرار گرفت.

=======================================================

مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری

لادن برومند

روز نهم نوامبر روز جهانی ضد فاشیسم و یهودی ستیزی و همچنین سالروز سقوط دیوار برلین است. به همین مناسبت بنیاد عبدلرحمن برومند مقالۀ "مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری" تألیف هانا آرنت، یکی از مهم ترین نظریه پردازان  نظام های توتالیتر، را به زبان فارسی ترجمه و در اختیار عموم می گذارد. آرنت طی سا‌ل‌های پس از انقلاب پنجاه و هفت، در میان نسل جوانی که از جمله در نتیجۀ عملکرد سیاسی‌شان، جمهوری اسلامی همچون یک پدیدۀ نامحتمل و حیرت ‌انگیز شکل گرفت، چهره‌ای شناخته شده بود. آرنت با تحلیل و بررسی نظام‌های توتالیتر در کتاب "توتالیتاریسم"، بسیاری از این نسل را به  شناخت و درک روشن‌تر از ماهیت جمهوری اسلامی رهنمون شد. ارتباط اندیشه‌های آرنت با مسائل کنونی مطرح در ایران، ارتباطی منطقی است.

=======================================================

ناسونالیسم زخم خورده و ضد کمونیسم پاخورده

آذر ماجدی

اخیرا آقای اسماعیل نوری اعلاء، مسئول سایت "سکولاریسم نو"، در نوشته ای با عنوان "کورش و عصبانيت کمونيستی" خشم ضد کمونیستی شان را با حرارت بسیار بر قلم روان کرده اند... خوشبختانه این تحریفات و این ادبیات ضد کمونیستی در مورد من و کمونیسم کارگری در جامعه ایران کارساز نیست. مردم کمونیسم کارگری را می شناسند. از سوابق مبارزات و فعالیت های شبانه روزی ما برای آزادی و برابری، برای ساختن یک دنیای بهتر که نه تنها فقر و نابرابری و تبعیض را ریشه کن می کند، بلکه حرمت و احترام واقعی و انسانی را به تک تک انسان ها باز می گرداند، مطلع هستند. می دانند که تا چه حد رفاه و آسایش و حرمت و احترام تک تک انسان هایی که نه فقط در ایران، بلکه در کل کره ارض زندگی می کنند برای ما ارزشمند است. کمونیسم کارگری یک پدیده معرفه و شناخته شده در جامعه ایران است. بسیاری از شخصیت های این جنبش نیز برای مردم چهره هایی آشنا هستند. این تحریفات نمی تواند تصویر ما را خدشه دار کند. بلکه تاثیر وارونه دارد، نویسنده آن را در مقابل مردم شرمنده و خجلت زده می کند.        (+توضيحات نوری علا)

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630