آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 334 ـ  چهار شنبه 15 آبان 1387 ـ  5 نوامبر 2008

=======================================================

اگر بار گران بوديم، رفتيم ....

======================================================

آنچه بوش در قَفای خود باقی می گذارد

سيامند

نتيجۀ کنونی انتخابات امريکا، به احتمال قريب به يقين تفاوت زيادی در بحران اقتصادیِ حادث نخواهد داشت، اما در روند تحولات سياسی جهان يقيناً تاثيراتی جدی باقی خواهد گذاشت. پيروزی اوباما، تنها پيروزی ای برای حزب دمکرات امريکا نبوده و شکستی سنگين برای گرايش محافظه کاران نو در چارچوب حزب جمهوريخواه نيز هست و می توان پيش بينی کرد که اين حزب پس از انتخابات اخير و شکستِ سنگينِ گرايش نومحافظه کاران، با بحران رهبری روبرو خواهد شد. چرا که گرايش سنتیِ حزب جمهوريخواه طی چند دهۀ اخير توسط ريگان و خانوادۀ بوش از صحنۀ تحولات حذف شد و در شرايط کنونی برای بازيابیِ دوبارۀ خود به تلاشی دو چندان و رهبران فکری نيازمند خواهد بود.

======================================================

سیاست خارجی آمریکا و مذهب

رضا سيمبر

برخلاف اکثر کشورهای غربی، آمریکا کشوری شدیدا مذهبی دانسته مي‌شود و سازمان‌های مذهبی آن نیز در عرصه‌های مختلف سیاسی نقش دارند. در کشوری مانند آمریکا که نهادهای مختلف جامعه مدنی نقش‌آفرین هستند، قدرت نهاد مذهب منوط به ‌اين است که بتواند در میان مجموعه تصمیم‌گیرندگان سیاست خارجی، افراد تأثیرپذیری داشته باشد. روابط نزدیک فردی با بازیگران کلیدی و روابط خوب با رسانه‌های مطبوعاتی و دیجیتال تاثیرگذار نیز در این باره بسیار موثرند. تاثیرگذاری گردهمایی‌های مذهبی جنبه غیرمستقیم دارد و این تاثیرگذاري نیز در این باره بسیار موثر است. گردهمایی‌هاي مذهبی تاثیرگذاری غیرمستقیم دارند و این تاثیرگذاری تا حد زیادی به عوامل گوناگون وابسته است؛ مانند اینکه موضوع مورد بحث چه باشد، زمان و شرایط موضوع چیست و سیاستگذاران چگونه به آن مي‌نگرند.

=======================================================

آيا خلق ها از حق تعيين سرنوشت خويش برخوردارند؟

دربارهء کوسوو، ابخاز و اوستيای جنوبی

برونو کوپيترس

تاکنون فقط کمتر از يک چهارم اعضای سازمان ملل متحد استقلال کوسوو را ـ که در فوريۀ 2008 به طور يک جانبه اعلام گرديد ـ به رسميت شناخته اند. قدرت های بزرگ غربی نتوانستند از حق خلق ها در تعيين سرنوشت خويش، که حقوق بين الملل تعريف جامع و مانع از آن به دست داده است، ياری جويند. ناگزير اصولی را سر هم بندی کردند که روسيه نيز به سهم خويش از آن سود جست تا، با ناديده انگاشتن موازين پذيرفته و مفهوم آزاد سازی از قيموميت، حاکميت استان های آبّخاز و اوستيای جنوبی گرجستان را به رسميت بشناسد.  (فايل ی.دی.اف)

=======================================================

روز کورش بزرگ همچون جشنی فرهنگی و ملی

کميته بين المللی نجات پاسارگاد

امسال، با اين که همچنان از برگزاری برنامه ها و جشن ها در دانشگاه ها و سالن های عمومی جلوگيری شد و با اين که برخی ـ هم در بخش امنيتی حکومت و هم در بخش اپوزيسيون ـ سعی در بهره برداری های سياسی و يا سودجويانه ای از اين روز داشته و عده ای مردم بی خبر را گرفتار درگيری و مشکلاتی کردند؛ اما بسياری از مردمان با فرهنگ و به خصوص جوانان ايراندوست ما، زير پوشش به شدت امنيتی، با هوشياری تمام و بدون سر و صدا و جنجال و شعار، روز هفتم آبان را، چه در اطراف آرامگاه کورش ـ که آن روز خاص راه هايش را به شدت بر ديدار کنندگان گروهی بسته بودند ـ و چه در خانه ها و يا سالن های خصوصی گرامی داشتند.

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630