آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 254 ـ  دو شنبه 28 مرداد 1387 ـ  18 اوت 2008

باران کژدمی مگر اين خواب را برآشوبد

شعر از زنده ياد محمد مختاری ـ خط از منصور خداوردی

عدالت اجتماعی و انقلاب کامپيوتری

سام قندچی

تئوري اقتصاد نو بر پايهء ارزيابي از تحولاتي ساخته شده که عموماً انقلاب کامپيوتری خوانده مي شوند که منشاء آغاز تمدن نويني است  که با توان جديد بشر در توليد ابزار هوشمند امکان پذير شده اند. در اين ميان سوسياليسم، همچون سرمايه داري، در پاسخ به معضل عدالت اجتماعي در قرن 21 ناتوان است و مسئلهء عدالت اجتماعي بايد در چارچوب تغييرات ساختاري که در سطح گلوبال در حال شکل گيري است طرح شود و نه به صورت مجزا در سطح محلي. همچنين می پندارم که جريان ارتجاعی ضد گلوباليسم کوششي است براي حل معضلات حال، از طريق باز گشت به "بهشت" تخيلي گذشته. 

=======================================================

چرا همه به 28 مرداد محتاجند؟

اسماعيل نوری علا 

تا زمانی که هر دو گروه مليون و سلطنت طلب به واقعهء 28 مرداد همچون واقعهء حقانيت بخشنده به حاکميت شاه يا مصدق می نگرند، فراموش کردن آن برای هيچکدامشان ممکن نيست. در اين ميان، البته گروه های سياسی ديگری هم هستند که اشتياق کمتری به ارائهء تعبيری خاص از اين واقعه دارند اما، هرکجا که لازم شود، از اين واقعه به نفع اهداف خود استفاده می کنند.

=======================================================

کانون نویسندگان ایران در برابر دستگاه های ذی ربط

محسن یلفانی

کاملاً پیداست که سخن گفتن از عقل سلیم و جدل و استدلال با ایشان آب در هاون کوبیدن است. همچنین پیداست که سخن گفتن با ایشان از این که کانون نویسندگان ایران چهل سال است که وجود خارجی دارد و در این مدت با افت و خیز در راه تامین یکی از نیازهای اصلی، و در واقع همان نیاز اصلی این مملکت، یعنی تاًمین حداقّلی از آزادی مبارزه کرده، و در این راه قربانی های فراوان داده، بیهوده است. چرا که دلیل اصلی دشمنی و نفرت حکومت اسلامی از کانون نویسندگان همانا یگانگی و پیوستگی کانون با لفظ قبیحه آزادی است.

=======================================================

حزب مشروطه ایران خود را تعريف می کند

آنچه در نشست فوق العاده دفتر پژوهش حزب گذشت

در نشست فوق العاده دفتر پژوهش، سراسر به منشور و اساسنامه حزب پرداخته شد. بخش عمدهء گفتگو ها بر سر جمله ای بود که برای افزودن به مقدمه منشور پیشنهاد شده است: حزب مشروطه ایران، به عنوان یک حزب راست میانه و لیبرال دمکرات (به معنی دمکراسی محدود به اعلامیه جهانی حقوق بشر) برای آزادی ميهن، رهايی از فاشيسم مذهبی و پايه‌گذاری يک نظام ملی، مردمی و پيشرو در ايران پایه گذاری شده است.

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630