آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 246 ـ  يک شنبه 20 مرداد 1387 ـ  10 اوت 2008

حکومت عدل و مهرورزی اسلامی و توزيع پول نفت بر سر سفرهء مردم!

=======================================================

دولت نهم به جای هدیه دادن

به حقوق روزنامه‌ نگاران احترام بگذارد

اطلاعيهء 144 روزنامه‌نگار

ظاهراً دولت نهم بهتر آن دیده‌است تا به جای احترام به آزادی بیان و فراهم‌كردن فضای مناسب برای حاملان ركن چهارم دموكراسی از سر مهر اعانه‌ای به آنان بپردازد. ما امضاكنندگان این بیانیه به عنوان بخشی از اعضای جامعه مطبوعاتی و رسانه‌ای كشور، ضمن انتقاد به چنین شیوه‌هایی، دولت نهم را به رعایت حقوق حقه ملت، تاكید شده در قانون اساسی و احترام به حقوق بشر مندرج در منشور جهانی حقوق بشر و دیگر میثاق‌نام ه‌ها و معاهدات پذیرفته‌شده جامعه بشری، نیز رفع توقیف روزنامه‌های به محاق توقیف ‌رفته توصیه می‌كنیم.

=======================================================

صد و دو سال روزنامه نگاری

علی اصغر رمضان پور

شاید مهمترین عاملی که نه تنها موفقیت درازمدت جنبش مشروطیت، بلکه دیرپا ماندن خیزش های نوبه ای روزنامه نگاری سیاسی آزداندیش ایران را  با مانع روبرو ساخته، قرار دادن آن در برابر دین اسلام از سوی مخالفان مشروطیت باشد. عاملی که در دورانی که مدعیان طرفداری دین بر قدرت بودند مانند دوران استبداد صغیر در قالب قتل روزنامه نگاران رخ می نمود و در دورانی که بر سریر قدرت نبودند با ترور و ترور شخصیت روزنامه نگاران با توسل به انگ های برساخته پیشوایان مذهبی مخالف آزادی انجام می گرفت. مانند آن چه بر سرمورخ و روزنامه نگار اندیشمند هوا خواه مشروطیت احمد کسروی آمد. به تعبیری دیگر: روزنامه نگاری ایران در تثبیت اندیشه سکولاریسم به مثابه یک بنیان اصلی در پذیرش اندیشه مشروطیت هنوز هم با اندیشه هایی روبرو است که در زمان مشروطیت و بر علیه مشروطیت بیان می شد.

=======================================================

جامعه مدني و مردم سالاری (بخش پايانی)

شهباز نخعی

مفهوم جامعه مدني از دل رنسانس اروپا بيرون آمد و در طول بيش از چهار سده با رشد و قدرت يابي طبقه متوسط تحول يافت. با آن كه خاستگاه و زمينه رشد اين مفهوم بورژوازي و منافع طبقاتي آن بود، اما آنچه كه در اصطلاح سياسي چپ خوانده مي شود نيز در تحول و تكامل آن نقشي بارز ايفا كرد. بويژه بخشي از چپ كه مي خواست راه خود را از چپ قدرت طلب و حكومتگر، كه با شديدترين شيوه هاي استبدادي مي كوشيد قدرت به دست آورده را حفظ نمايد متمايز كند. از جامعه مدني به عنوان ابزاري براي اين كار استفاده كرد.

=======================================================

   در دههء شست زندگی من کاملاً به جبههء ملی گره خورد

   کورش زعیم

در گفتگو با اسماعيل نوری علا

اين هفته: بخش چهارم

بعد از پیروزی انقلاب. من در آن فضای تبدار، با نگرانی نسبت به آيندهء کشور، فکر می کردم که جبههء ملی بايد در اين ميانه کاری کند. پس، مرتباً به جستجوی شخصیت های جبهه و جای گردهمایی های آنها بودم. تا اينکه یکروز در جایی به دکتر سعید فاطمی، دوست کودکی ام و خواهر زادهء زنده ياد دکتر حسين فاطمی، برخوردم. او نسبت به من خیلی لطف کرد و رفت و آمد خانوادگی ما از سر گرفته شد. و هم او بود که در هر فرصت مرا به شخصیت های فعال جبهه معرفی می کرد. زمان پيوستنم به جبههء ملی در اردیبهشت 1358 بود.

 

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630