آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 240 ـ  دو شنبه 14 مرداد 1387 ـ  4 اوت 2008

دست هائی که توليد می کنند و نصيبی نمی برند

دوشنه ها: از نگاه يک آينده نگر

جايگاه خواست واقعی کردن حداقل دستمزدها در مطالبات اپوزيسيون

سام قتدچی

يکي از بزرگترين اشتباهات اپوزيسيون ايران در سی سال گذشته پرداختن به اين تصور بوده که ايران در سلطهء حکومت اسلامي وضعيتي نظير شوروي و کشورهاي بلوک شرق دارد... نتيجهء عملی اين تشبيه غلط، که به هيچوجه به بي توجهي نسبت به سکولاريسم محدود نمی شود، اين شده که موضوع مرکزي تري کاملاً از ديد اپوزيسيون پنهان بماند...

=======================================================

آگاهينامهء مشترک برخی از سازمان های سياسی
دربارهء سد و دومين سالگرد انقلاب مشروطه

یک ویژگی جنبش مشروطه که مایهء پيروزی آن شد شرکت بيشترین گرایش های سياسی جامعه ایرانی در راه مبارزه برای برقراری عدالت و آزادی بود و همبستگی آن نيروها موجب پيروزی آن انقلاب شد . امروز نيز همکاری و همبستگی جامعه ایرانی و نيرو های کلان سياسی می تواند شکست دیگر و قطعی تری به ارتجاع و استبداد حکومتی جمهوری اسلامی بدهد. مبارزه برای آزادی، پيشرفت، استقرار حقوق بشر و تماميت ارضی ایران، که پایه هایش در تحول های فکری مردم ایران پيش از جنبش مشروطه و در زمان آن گذاشته شد، باید در فرای ایدئولوژی های گوناگون انجام پذیرد.

=======================================================

هفده سال از قتل دکتر شاپور بختیار گذشت

نهضت مقاومت ملی ايران

امروز که شعارهای اساسی دکتر بختیار یعنی استقرار آزادی و دموکراسی و جدائی دین از حکومت شعار اصلی تمام گروهها و جریان های سیاسی شده است، چطور می توان در پیروزی بختیار تردید کرد گواینکه این پیروزی به بهای ایثار جان بدست آمده است. آری امروز، گزاف نیست اگر بگوئیم نام بختیار در راه مبارزه برای استقرار دموکراسی و آزادی در  ایران هرگز نخواهد مرد.

=======================================================

علل‌ تاريخی انحطاط‌ فکر فقهی شيعی

نگاهی به عقايد جمال‌البنا

دكتر حسن رضايی

از نظر اين‌ متفکر مصری، بلايی مشابه‌ بر سر انديشه‌ عقلی شيعه‌ نيز وارد آمده‌ است‌. زيرا شيعيان‌ که‌ در آغاز عموماً به‌ عدليه‌ و طرفدار استدلال‌ و عقلانيت‌، در برابر اهل‌ حديث‌، شناخته‌ شده‌ بودند و به‌ همين‌ خاطر عقل‌ را در شمار دلايل‌ شرع‌ قرار داده‌ بودند و در نظر، برخلاف‌ اکثريت‌ عامه‌، شديداً طرفدار مفتوح‌ بودن‌ باب‌ اجتهاد بودند، نتوانستند پروژه‌ عقلانيت‌ خود را کامل‌ کنند و به‌ آفتی مبتلا شدند که‌ فقه‌ عامه‌ کمی پيشتر به‌ آن‌ مبتلا شده‌ بود. هر چند در فقه‌ کنونی شيعه‌ سخن‌ از اجتهاد زياد می‌رود، اما آنچه‌ که‌ در عالم‌ خارج‌ ديده‌ می‌شود با آنچه‌ که‌ در ذهن‌ از کلمه‌ اجتهاد متبادر می‌شود بسيار فاصله‌ دارد.

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630