آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 220 ـ  سه شنبه 25 تير 1387 ـ  15 ژوئيه 2008

احمدی نژاد به مصباح: يعنیمی فرمائيد پشت اين در تشريف دارند؟

=======================================================

   زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

فصل بيست و نهم ـ حمله يونانی ها

برای کمال آرامشی وجود نداشت. تلاش برای حفظ صبوری خويش در برابر يک مشت آدمی که او آنها را بسيار سطح پايين می ديد اعصابش را فرسوده کرده بود. و اضطراب ناشی از فکر درگير شدن در جنگي در همهء جبهه ها بدون داشتن منابع کافی بر تنش جان او می افزود. در طول تابستان گرم 1920 افسران روزافزون اما هنوز اندک شاغل در ستادی که در داخل محدوده ی محقر مدرسه کشاورزی کار می کرد کمال را آدمی زودرنج و آمادهء انفجار می ديدند.

=======================================================

از نوجوانی تا پیری

آرامش دوستدار

ما از هزار و دويست سال پيش به اينسو از جای خود تکان نخورده ايم. فقط فرسوده شده ايم. به همين دليل ما بازماندگانی هستيم از رسته ی پيروان فرتوت و مدرن فردوسی و ناصرخسرو و عملاً مشرف به موت، اگر بتوان نام آنچه را که ما از نظر فرهنگی می کنيم زندگی گذاشت. در رويداد فرهنگی مان که بنگريم، کسانی چون فردوسی و ناصرخسرو در حقيقت نوجوانی و جوانی ما بوده اند و ما اکنون پيری و فرسودگی آنها هستيم. به همين جهت آنجا که آنان سر بر می افرازند و گام های بلند و نيرومند بر می دارند، ما نقش زمين هستيم و می خزيم...

=======================================================

راه حل سیاسی مسئله مذهب

داریوش همایون

برنامه سیاسی ما آیا می باید دین ستیزی و ریشه کنی اسلام باشد یا برقراری یک نظام عرفیگرا که در آزاد منشی لیبرال خود دولت و دین را از مداخله در یکدیگر باز می دارد؛ هم احترام باور های دینی را نگه می دارد، هم احترام حق اندیشه و گفتار آزاد را؟ اگر برای برقراری یک نظام عرفیگرا می کوشیم آیا می باید به مذهب بتازیم و کار مان را از مداخله در باور های مردم آغاز کنیم یا به عنوان نیرو های سیاسی درپی پاسخ سیاسی به مسئله سیاسی کشور خود باشیم؟

=======================================================

جامعه شناسی قدرت

آشنائی با انديشهء پیر بورديو

آنچه که به همه ی مطالعات بوردیو وحدت می بخشد، علاقمندی او به آشکار ساختن روابط پنهان قدرت و ساز و کار (مکانیسم) هایی است که موجب ایجاد نابرابری در فرصت های زندگی می شوند. مطالعات بوردیو همچنین بر اساس اصول مشترک تئوریک و روش شناختی (متدولوژیک)، و بر اساس مدل های کلی درباره ی ریشه های قدرت اجتماعی و نابرابری قرار دارند... بوردیو به روشنی قصد دارد چشم اندازهایی را درباره ی قدرت و مشروعیت قدرت عرضه کند که شامل اجتماعات دیگری به غیر از اجتماع فرانسه نیز بشوند. برخی از این موضوعات کلی کارهای بوردیو، در کارهای تئوریک کامل تری به کار گرفته شده اند.

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630