بازگشت به خانه

 

 

فيلترشکن:

برای هر آدرس در سايت سکولاريسم نو، اين عبارت

http://newsecularism

 در اول آدرس را با اين عبارت عوض کنيد

https://newsecul.ipower

 

يعنی، مثلاً، آدرس صفحهء اول سايت ما برای عبور از فيلتر

به اين صورت تغيير می کند

https://newsecul.ipower.com/index.htm  

 

لطفاً به دوستان خود هم اطلاع دهيد

 

بازگشت به خانه

 

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

newsecularism@yahoo.com

 

 

New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fax: 509-352-9630