بازگشت به خانه

=============

 

 

 خرداد 1388 ـ  جون 2009

نگاهی به برخورد نامزدهای رياست جمهوری

به روند تخريب ميراث فرهنگی و طبيعی ايران

شکوه ميرزادگی (ويدئو)

 

http://www.youtube.com/v/qHCwCuu4Kqw&hl=en&fs=1&

 

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

newsecularism@gmail.com

newsecularism@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

==============

آرشيو ويدئو ها