آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

فهرست موضوعی مطالب

برخی از نامه های خوانندگان

به روز شد: چهار شنبه 27 آذر

-----------------------------------

آرشيو کوتاه و گويا

-----------------------------------

آرشيو می ترسانند

چون می ترسند

-----------------------------------

گلچين باغ های مجازی

-----------------------------------

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

-----------------------------------

اعلاميۀ حقوق بشر

-----------------------------------

 

=======================================================

سال دوم ـ شماره 384 ـ پنج شنبه 5 دی 1387 ـ  25 دسامبر 2008

=======================================================

کريسمس، مسيحی شدۀ يلدا، جشن تولد مهر سوشيانت، بر پيشواز کنندگان نوروز خجسته باد

=======================================================

کریسمس، جشنی دينی يا سکولار؟

بروايت سايت مؤسسۀ فرهنگي موعود عصر

اواخر قرن بیستم ایالات متحده با مناقشه ای بر سر ماهیت کریسمس و جایگاه آن به عنوان جشن دینی یا سکولار مواجه شد، چرا که برخی به رسمیت شناختن کریسمس را به عنوان تعطیلات فدرال نقض قانون جدایی کلیسا و دولت می دانند و این امر چندین بار در دادگاه های مختلف مطرح شد و دادگاه عالی ایالات متحده روز 19 دسامبر 2000 حکم داد که به رسمیت شناخت روز کریسمس به عنوان تعطیلات رسمی و عمومی نقض کننده قانون جدایی دین از حکومت نیست چرا که این روز یک هدف واضح سکولار در پی دارد.

سکولاريسم نو: به حذف هرگونه اشاره به ارتباط کريسمس و يلدا توجه داشته باشيد. از نظر شيعيان حاکم کريسمس به همه چيز ربط دارد جز آئين های ايرانی.

=======================================================

کريسمس: نمودی از جدايی دين و سياست در جامعه آمريکا

جدائی دين از سياست در آمريکا زمينه و پيشينه ای چنان گسترده دارد که عيد کريسمس را هم در اين کشور پهناور که بيشتر مردم آن مسيحی هستند، تحت تاثير قرار داده است. قانون اساسی آمريکا دين را از سياست کاملا جدا کرده است، به همين خاطر نهادها و سازمان های وابسته به دولت حق استفاده علنی از عبارت های مذهبی يا به نمايش گذاشتن نمادهای دينی را ندارند. با افزايش تنوع قومی و مذهبی در اين کشور اکنون بسياری از مردم، بيشتر از عبارت "تعطيلات شما مبارک" به جای "کريسمس مبارک" استفاده مي کنند تا موجب رنجش خاطر مخاطبان غيرمسيحی خود نشوند.

=======================================================

عید مسلمانان با دیگر اعیاد متفاوت است

 محمد الجابری

مفهوم عید نزد مسلمانان با دیگر اعیاد نزد دیگر ملت ها متفاوت است؛ تفاوتی در منبع و محتوا و همینگونه در ظاهر. منبعی که این اعیاد را برای ما گذاشته الله است: خداوند به جای آن دو روز بهتر به شما ارزانی کرده است. برعکس اعیاد دیگر ملل که گاه از سوی یک رئیس یا یک حاکم و یا پادشاه گذاشته شده اند. اما اعیادی که در اصل منبعی خدایی داشته اند نیز تحریف و تغییر یافته اند. و چه بسیار است تفاوت بین کسی که منبعش از سوی کسی است که آگاه به پنهان و پیداست و بنده ای که منبع تلقی اش بنده ای است ضعیف که حتی نفع خود را نمی داند تا چه رسد به اینکه آگاه به این باشد که چه چیز به سود دیگران است.

======================================================

غافلگيری های اقتصادی در  ترکيه

بخش اول از فصل ششم کتاب ترک های امروز

آندرو مانگو

مطلب اختصاصی سکولاريسم نو

در مورد ترکيه می توان پرسيد که آمار مربوط به رشد اقتصادی ترکيه تا چه حد بايد دقيق دانست؟ درست است که ترکيه دارای نهاد آمارگيری کارآمدی است اما مسئله آن است که بسياری از فعاليت های اقتصادی در جايی منعکس و ثبت نمی شوند. در اگوست 2003، سينان آیگون، مدير اتاق بازرگانی آنکارا، تخمين می زد که حجم اقتصاد پنهان ترکيه، که از آن با نام های اقتصاد خاکستری و اقتصاد سياه نيز نام می برند، به حد دو سوم کل اقتصاد ترکيه بالغ می شود و، لذا، دولت ترکيه دو سوم درآمدهای خود از محل ماليات ها را از دست می دهد.

===================== کوتاه و گويا  ====================

پدر مقدس، سکولاريسم و سلول های بنيادين

خبرگزاری مهر ـ پاپ بنديکت شانزدهم روز گذشته از تعبيه نمادهاي ديني در اماکن عمومي دفاع کرد و حذف آنها را نشانه سکولاريسم فاسد دانست. پاپ در ديدار با گروهي از کارشناسان حقوق کاتوليک اظهار داشت: خشونت نسبت به تصديق اهميت فرهنگي و سياسي دين به ويژه در مورد قرارگيري نمادهاي ديني در مؤسسات عمومي نشانه سکولاريسم سالم نيست، بلکه نشانه تباهي و انحطاط سکولاريسم است هيچ کشوري نمي تواند دين را صرفا فردي در نظر بگيرد که فرد آن را به محيط خصوصي خود محدود کند، حضور عمومي دين بايد به رسميت شناخته شده و نمادهاي آن در دفاتر کار، مدارس، دادگاه ها، بيمارستانها و ديگر اماکن مشاهده شود ديد غير ديني زندگي، فکر و اخلاق به فساد و سکولاريسم منجر مي شود، عبارتي که مايه افتخار دموکراسي مدرن تلقي مي شود. واتيکان، در عين حال، انتصاب سومين روحاني چيني بدون کسب مجوز از مقر پاپ را محکوم کرد. دفتر واتيکان طي بيانيه اي اظهار داشت: پدر مقدس از شنيدن اين خبر به شدت متأسف شد، چرا که انتصاب اسقف بدون حکم پاپي صورت گرفته و قوانين کاتوليک روم نقض شده است .اين اقدامات که به احساسات ديني هر کاتوليکي در چين و در سراسر جهان اهانت مي کند، از تبعات ديدگاهي است که کليسا را مسئول دکترين کاتوليک نمي داند و اصول بنيادين سلسله مراتب روحانيت آن را خدشه دار مي کند. مقامات واتيکان نسبت به تصويب اختصاص بودجه پارلمان اروپا براي تحقيقات رويان موضعگيري کرده و آن را نقض حقوق بنيادين بشر دانستد! >>>>  (آرشيو)

======================================================

فهرست نام نويسندگان>>

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630