آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

سال دوم ـ شماره 380 ـ يک شنبه 1 دی 1387 ـ  21 دسامبر 2008

=======================================================

طرح حکومت اسلامی برای ايجاد پلیس دیجیتال جهت برخورد شدید با کاربران ایرانی اینترنت!

آنچه روی مانيتور شما رخ می دهد وقتی وارد سايت ممنوعه ای می شويد

کمیک استریپ وحید نیک گو (بقيۀ استريپ>>>)

============ يکشنبه ها: احزاب، گروه ها و جمعيت ها  =============

سکولاريسم نو: در پی اختصاص يکشنبه ها به مطالب مربوط به احزاب، و دريافت اظهار نظرهای گوناگون خوانندگان گرامی، تکرار اين نکتۀ بديهی را ضروری می دانيم که محتوای مطالب منتشر شده در يکشنبه ها، و بطور کلی همه مطالبی که در سکولاريسم نو منتشر می شوند، لزوماً مورد موافقت گرداننده سايت و همکارانش نيست اما، با توجه به اينکه کار سياسی درست از مجرای احزاب سياسی می گذرد، بر آن شده ايم تا يکشنبه ها را به آنچه در احزاب ما و پيرامون آنها می گذرد اختصاص دهيم. بی اعتنائی به برنامه ها، ايدئولوژی ها و تصميمات و موضع گيری های احزاب تنها ما را از آنها غافل می کند بی آنکه غفلت ما موجب تغييری باشد. سانشور واقعيت را از بين نمی برد؛ درک ما از آن را معوج می سازد.

=======================================================

آسيب شناسی اجتماعی احزاب در ايران

علی طايفی

نگاهی بر تاريخچۀ احزاب سياسی در ايران، که از سال های مشروطه با تشکيل حزب اجتماعيون عاميون به رهبری حيدر عمو اوغلی اشکال سازمان يافته ای بخود گرفت، تا به امروز بيانگراين مهم است که تشکيل احزاب در کشور دارای موانع ساختاری، تاريخی، فرهنگی و قانونی جدی است. فراز و فرود ساخت يابی و ساخت شکنی احزاب، سازمان ها و گروه های سياسی درايران خواه در دوره مشروطه، خواه دوره پهلوی ها و خواه در عصر جمهوری اسلامی، همگی نشانگر ضرورت آسيب شناسی شکل گيری احزاب سياسی در ايران می باشد. دراين راستا مطالعات نسبتا متنوع و گاه جسته گريخته ای صورت گرفته است که چندان نيز وافی مقصود دليل يابی و مسئله شناسی عدم شکل گيری و نهادينه شدن تحزب يا پلوراليزم سياسی نبوده است. بدين معنا که هنوز پرسش های بسياری بدون پاسخ دقيق باقی است: چرا با همه قدمت صد سالۀ احزاب سياسی سوسياليست، آزاديخواه، ملی گرا، و حتی دينی، هنوز در ساختار حزبی با مشکلات عديده سازمانی، و کنشی روبرو هستيم؟

=======================================================

امروزمشكل اصلي مردم ايران حاکميت است

مهندس طبرزدي، دبيركل جبهه دمكراتيك ايران

در گفتگو با شبكۀ راديو تلويزيوني صداي آمريكا

با توجه به اينكه سياست سركوب آقاي احمدي نژاد دراين سال ها تشديد شده، و به دليل فشارهاي اقتصادي و اجتماعي كه بر مردم هست، در واقع دانشجوها و جنبش دانشجويي راديكال تر مي شود. بطور مثال اگر بر فرزندتان مدام فشار وارد كنيد اين يك جايي به ضد خودش تبديل مي شود. اين فشارهايي كه جمهوري اسلامي بر جنبش دانشجويي وارد كرد امروز اين جنبش به عنوان آوانگارد و پيشتاز مبارزات اين فشارها را بر مي گرداند به حالت اعتراض...

======================================================

چپ سنتی مقهور فدراليسم

نگاهی به مواضع چند حزب و جريان سياسی راه کارگر و اکثريت

محمود قزوينی

ويروس فدراليسم دارد در ايران به سرعت رشد ميکند و يا بهتر است بگويم دارند رشدش ميدهند. اگر در سال 57 جناح چپ جريان ملی اسلامی مانند جريانات توده ای و فدائی بدنبال جريان اسلامی راه افتادند و در تحقق طرح کنفرانس گوادلوپ مبنی بر برقراری حکومت اسلامی نقش بازی کردند، امروز جريانات چپ سنتی از اکثريت و راه کارگر و خيل جامعه روشنفکران و... طرفدار فدراليسم شده اند و نا خود آگاه به طرح نظم نوين جهانی آمريکا که پايه اش در نقاط بحرانی جهان مانند خاورميانه بر قوم تراشی بر اساس ملت و مذهب استوار است ياری ميدهند. در اين حرکت جريانات ناسيوناليست و جريانات قومی دست ساز مي توانند نقش جدی تری از جريانات چپ ملی بازی کنند. نقش اينها فقط همراهی با اين سناريو است.

======================================================

مبارزه عليه نقض آشکار حقوق بشر در ايران را گسترش دهيم!

اعلاميه مشترک چهار سازمان و حزب سياسی

ما از تلاش‌ها و پيکارهای جوانان، زنان، فعالان حقوق ملی، روشنفکران، کارگران و ديگر اقشار مردم برای دفاع از حقوق خود و مقاومت در برابر تجاوزگری‌های رژيم پشتيبانی می‌کنيم و خواستار حمايت همه جانبه افکار عمومی جهانی از اين تلاش‌ها هستيم. ما از نهادها و دولت‌ها می‌خواهيم که در مناسبات خود با جمهوری اسلامی، رژيم حاکم بر ايران را در مورد انجام تعهدات بين‌المللی خود در مورد موازين حقوق بشر به طور جدی زير فشار قرار دهند. ما که به سهم خود برای تامين حقوق و خواست‌های عدالت‌طلبانه و آزادی‌خواهانه انسان‌ها مبارزه می‌کنيم، آماده همکاری در اين مبارزات با همه نيروها و جريانات چپ، مترقی و دموکرات می‌باشيم.

===================== کوتاه و گويا  ====================

از معجزات صدر اسلامی مقام معظم رهبری

علی لاريجانی

يکی از زمان هائی که بعنوان زمان حملۀ حتمی آمريکائی به ايران عنوان شده است، پس از حملۀ صهيونيست ها در جنگ سی و سه روزه به لبنان است. تصميم آنها اين بود که سريعاً مسئلۀ لبنان را حل کنند و بعد از آن به سراغ ايران بيايند... آن زمان در نزد مقام معظم رهبری در جلسه ای بوديم و ايشان اعلام کردند که برداشت من آن است که اين طرح برنامۀ چند ماهۀ قبلی داشته. ما در اين باره شاهدی نداشتيم. اما بعدها مشخص شد که همين گونه بوده است و در آن زمان رهبری فرمودند که الان زمان مقاومت است و همين استراتژی هم جواب داد. و بالاخره با جنگ سی و سه روزه هم با تدبير حل شد. اين نشان می دهد که ايشان فکر معقول و مفيد  و واقع گرای رهبران صدر اسلام را داشتند، که با محاسبه و معنا عمل می کردند  و تنها برای خدا عمل می کردند. اين فکر زمينه های لغزش را از بين برد و به راحتی توانست در مقابل تفکرات التقاطی که اصلت فکری نداشتند مقاومت کند و بدين ترتيب با مبانی اصيل و عقلانی رو به روی اين جريان های فکری ايستادند.>>>>>          (آرشيو)

======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630