آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 348 ـ  چهار شنبه 29 آبان 1387 ـ  19 نوامبر 2008

=======================================================

آيا اسلام می تواند غيرسياسی شود؟

بخش اول: تجربۀ مدينه
عبدی کلانتری

آنچه می خوانيد در چهار بخش تنظيم شده است. بخش های اول و دوم به جامعه شناسی سياسی اسلام می پردازد و بخش های سوم و چهارم به يک بررسی مقايسه ای دربارهء تحول تاريخی ايمان به دين. اصطلاح تجربهء مدينه را از محمد آرکون اسلام شناس الجزايری ـ فرانسوی گرفته ايم تا به يکی از مهمترين و قدرت مندترين خيالواره (imaginary) های سياسی ـ دينی جهانی در آغاز شکل گيری تاريخی خود، يعنی مرحلهء نطفه بندی تئولوژی سياسی آن، نگاهی بيندازيم. بخش های سوم و چهارم ــ باز هم در چشم اندازی تاريخی ــ روند نهادی شدن ايمان قلبی، جمود و چيزگون شدن (reification) آن را در هيأت اديان رسمی بررسی می کند.

=======================================================

کدام فدراليسم: استانی و يا قومی؟

علي سالاری

در مواضع روشنفکران و نيروهاي سياسي ايران، تفاوت بين فدراليسم، که تنها در نظام دموکراسي ممکن است، با جداسازي، تفکيک و نهايتاً تجزيۀ قومي روشن نيست. تفکيک قومي محصول سياست هاي نابخردانۀ استالين مبني بر تفکيک و تقسيم بندي قومي در شوري سابق و نيز بلوک شرق بوده است که هيچ ربطي با دموکراسي و نظام فدرال ندارد. هيچ نظام فدرالي بر تفکيک قومي بنا نشده است. کما اينکه برعکس، طي قرن اخير شاهد بوده ايم که چطور کنفدراسيون ها در شرايط فقدان دموکراسي در شوروي سابق و روسيۀ کنوني به سمت استقلال گرويدند، حال آنکه کنفدراسيون در کشورهاي با نظام دموکراسي (کانادا، سوئيس و بلژيک) به سمت اتحاد بيشتر و نظام فدرالي متحول شده اند.

=======================================================

فراخوانی نا بسامان برای سامان یابی لايۀ کمونیست طبقۀ کارگرایران
پارسا نیک‌جو

رفقا بر این باورند که در تشکل های سنتی چپ، افراد و گرایش های رادیکال معترضی هستند که به علت فقدان گزینه ای مشخص، معتبر و کارآمد، بناچار در تشکل های موجود به خرده کاری و کنش های بی حاصل ادامه می دهند. به بیان دیگر، این افراد و گرایش های معترض را می توان مخاطبان بالقوۀ این فراخوان نامید. بدین معنا که رفقا امیدوارند با تشکیل یک گزینۀ معتبر و کارآمد، این افراد و گرایش ها را به صفوف خود جذب کنند. اما مخاطبان اصلی و بالفعل فراخوان، کمونیست های انقلابی مستقل و غیر تشکیلاتی هستند. البته نه همۀ این نیروهای منفرد، بل لایۀ کوچکی از طیف آنها، چرا که رفقای ما بر این باورند که: لایۀ وسیعی از این طیف به مانع بازدارنده ای تبدیل شده که به انتظار "مهدی ناجی" نشسته و مبارزه برای سامانیابی سیاسی طبقۀ کارگر را جدی نمی گیرد و به آینده ای نامعلوم موکول می کند. من نمی دانم رفقا به چه اعتباری این لایۀ وسیع را با توضیحاتی که دربارۀ آنان ارائه داده اند همچنان کمونیست انقلابی قلمداد می کنند؟

=======================================================

رویارویی سنت با مدرنیسم پرشتاب

آسیب شناسی جامعه ایرانی و دنیای غرب

گفت وگو با داور شیخاوندی

در جامعه یا جامعه مدرن، افراد و اشخاص، هم وظیفه فردی دارند و هم حق فردی. ما فقط ابزارش یعنی شناسنامه فردی را داریم ولی احساس نمی کنیم به استناد همان شناسنامه، هم حق فردی داریم و هم وظیفۀ فردی. ما فقط تا همین مقدار فکر می کنیم که بگوییم چه کسی هستیم. در حالی که در جامعه مدرن، با تربیت افراد این موضوع را تا حدی جا می اندازند که هم از حقوق فردی خود دفاع کنند و هم به وظیفه فردی خود عمل کنند و اگر به وظیفه خود عمل نکنند، دیگران آنها را وادار به انجام آن می کنند.

===================== کوتاه و گويا  ====================

فيلتر پنج ميليون سايت اينترنتی در ايران

خبرنامه اميرکبير: مشاور قضايی دادستانی کل کشور در سخنانی به فيلتر کردن گسترده سايت های اينرتنتی در کشور اذعان کرده و گفت: هم ‌اکنون بيش از پنج ميليون سايت اينترنيتی فيلتر شده است. عبدالصمد خرم‌آبادی در سخنان خود گفت: دشمنان با سوء‌استفاده از شبکه اينترنت، تلاش می‌کنند تا هويت دينی ما را مورد تهاجم قرار دهند. به گفته وی، اين شبکه در بخش‌های اجتماعی، سياسی، اقتصادی و اخلاقی آسيب وارد می‌کند که نگران‌کننده است. مشاور قضايی دادستانی کل کشور افزود: آسيب‌های اجتماعی ناشی از شبکه‌های ارتباطی اينترنت را بيشتر از شبکه ماهواره است. خرم آبادی با اشاره با سايت های فيلتر شده گفت که بيشتر اين سايت‌ها دارای مطالب غيراخلاقی و ضداجتماعی بوده که بر پايه قانون فيلتر شده‌اند، اما صحبتی از فيلتر کردن سايت های خبری و سياسی به ميان نياورد. وی خاطرنشان کرد: اکنون افرادی روزانه ساعت‌های بسياری از وقت خود را در سايت‌های اينترنتی می‌گذرانند که اين کار، پيامدهای زيانباری دارد.

سکولاريسم نو: تعيين کنيد کی از کی می ترسد.                    (آرشيو)

=======================================================

رابطۀ حکومت ايران با جنبش ضد جنگ در آمريکا (فايل پی.دی.اف)

تهيه و تنظيم از حسن داعی ـ ناشر کميتۀ آمريکائيان و ايرانيان پيشرو (پيک)

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fax: 509-352-9630