آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 230 ـ جمعه 4 مرداد 1387 ـ  25 ژوئيه 2008

اسقاط  محرمات شرعیه در حضور هالهء نور

=======================================================

جامعه شناسی  ِ نارضايتی

جمعه گردی های اسماعيل نوری علا

بهنگام فرا رسيدن شرايطی که در آن تعادل اجتماعی بهم می ريزد و جريان بی عدالتی و تبعيض از آستانهء تحمل اجتماعی بر می گذرد، همهء نهادهای ايجاد کنندهء تعادل اجتماعی تبديل به نهادهای پاسدارندهء وضع نامطلوب موجود می شوند و يکی پس از ديگری در مسير ويرانگر نارضايتی اجتماعی نوينی قرار می گيرند که، مثل توفانی برخاسته از دل اوقيانوس های تبعيض و بی عدالتی، هر دم از اين اوقيانوس ها نيرو گرفته و قوی تر و، در نتيجه، ويرانگرتر می شود.

=======================================================

نقش ایرانیان برون مرز در اثر گزاری بر سیاست های غرب

و مقابله با شبکه لابی گران (بخش دوم)

محمد پروین

محور این نوشته بر این استوار است که مهمترین نقشی که برون مرزیان می توانند داشته باشند، تلاش در جهت برداشتن مانع کمک دولت های غربی و مشروعیت بخشی به رژیم ملایان است. شناخت حامیان و لابی گران رژیم در برون مرز و شبکه های ائتلافی مختلفی که در خارج و داخل ایران ایجاد کرده اند و متوقف کردن ماشین لابی گری بعنوان یک عامل تعیین کنند مورد بحث قرار خواهد گرفت. این بحث در پرتو تحولات جدیدی  انجام خواهد شد که در جهت سازش امریکا با رژیم ملایان به سرعت در حال شکل گیری است.

=======================================================

نگاهی به اهداف اساسی تجدد خواهی در ایران در دو قرن گذشته

حسن مکارمی

چگونه است که مردمان سرزمین ایران که در سال 1906 توانستند فرمان مشروطیت را به امضاء برسانند و یکی از اولین مجالس قانونگزاری جهان را در خارج از دنیای صنعتی برپا دارند (پیش از روسیه، پیش از چین، پیش از کلیه کشورهای اسلامی، هند، کشورهای آفریقائی) و اصل تفکیک سه قوّه را عملاً در قانون اساسی گنجانده و قدرت اجرائی دولت را از نماد سلطنت و قوّه قضائی را از نماد روحانیت جدا سازند، مطبوعات را به رکن چهارم مشروطیت تبدیل کنند، دولت را در مقابل مجلس پاسخ گو سازند، بیکباره در قانون اساسی 1979، عملاً و بطور کلی همه دست آوردهای خود را از دست دادند...

=======================================================

ایجاد کانون های ناسیونالیستی در عصر رضاشاه پهلوی

امین تریان

در دوران رضا شاه که دوران پی ریزی یک نظام جدید بود اقداماتی در جهت تقویت ناسیونالیسم صورت پذیرفت. هدف از تقویت ناسیونالیسم این بود که ایرانیان را از هر قومیت و گویشی که هستند به گذشته ای یکسان و باشکوه که عامل یگانگی و امید به پیشرفت بود پیوند دهند. ناسیونالیسم و توجه به ایران باستان تا حدودی منجر به وفاداری به شاه نیز می شد. اما باید دانست که هدف ِ ناسیونالیسم سوق دادن کشور به سوي وفاداري به شاه نبود بلکه وفاداری به شاه تنها پی آمد ناسیونالیسم بود نه هدف آن.

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630