خانه  |   آرشيو   |   فهرست همهء مطا لب، به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 226 ـ دو شنبه 31 تير 1387 ـ  21 ژوئيه 2008

بگو تا چه داری، بيار، از خرد / که گوش نيوشنده زو بر خورد

=======================================================

پيوند ابراهيم گلستان و محمد قوچاني

زير عباي شيخ فضل الله نوري

شهرام عدیلی پور

آقاي گلستان (در نشريهء محمد قوچانی) با تمام توان سعي مي كند ملي گرايي را كاري عبث و ابلهانه جلوه دهد و با فحش و بد دهاني كه كار هميشگي او بوده است سعي مي كند دفاع از هويت و مليت ايراني را پوچ و بي معنا نشان دهد . به همين منظور او تيشه را به ريشه مي زند و زير بناي اين عمارت را نشانه مي رود . او  كه سعي مي كند شان و مقام فردوسي بزرگ را پايين آورد و او را فردي بي خرد و نادان معرفي كند، از او تصويري به دست مي دهد كه گويي او پس از چند قرن قلم به مزد مزدور و خود فروخته ي دولت ساساني بوده است!

=======================================================

ای محررين و دانايان!

ميرزا محمدعلی خان کاشانی

برگرفته ای از روزنامهء ثريا ـ 1316 قمری

ای محررين و دانايان ـ خواهيد گفت شماها مريض حکيم جواب کرده ايد، نصيحت و پند در شماها اثر نمی کند و ذکر و وعظ ثمری نمی بخشد. پس بمجازات نادانی بايد گرفتار شويد و به کيفر جهالت پايمال. بخدا پناه می بريم و اين معاذير غيرموجه شما را نمی پذيريم. ماها از سياهان آفريقا و آدمخواران ژابون (اوقيانوسيه) در درايت و ذکاوت ادنی نيستيم. چه شد که آنان ترفی کردندو از فواکهء علم بهره بردند و به عالم تمدن پا نهادند و ما هنوز در گرداب کوری غريق و در پاياب بی بصيرتی سفيليم؟

=======================================================

دوشنبه ها: از نگاه يک آينده نگر

حريم خصوصي در عصر اينترنت

سام قندچی

غير از حق انسان در داشتن زندگي، آزادي، و مالکيت، که در قانون اساسي آمزيکا آمده، موضوع جستجوي خوشبختي در سند بيانيهء استقلال اين کشور ويژگي خاص دموکراسي آمريکائي است که، در عين برسميت نشناختن هيچ مذهب و ايدئولوژي از سوي دولت، حق فرد در پيگيري درک خود از شادي و خوشبختي را برسميت شناخته است ـ امري که فراسوي لذت بردن و سودمندي فوري ميباشد و به ديدگاه فلسفي هر فرد معين بر ميگردد، و به اين صورت، به معني واقعي کلمه، مذهب يا ديدگاه فلسفي فرد، به عنوان امري خصوصي، نه تنها برسميت شناخته شده است، بلکه تلاش در آن راستا بعنوان يک حق در نظر گرفته شده است.

=======================================================

حساسيت جمهوری اسلامی نسبت به کار تشکيلاتی

بهمن احمدی امويی

شايعه سازی در حول شخصيت افراد و نيروهای موثر در اين جريان ها به گونه ای که خود اعضای اين سازمان ها وتشکيلات نيز آن را باور و باز توليد می کنند، ابتدايی ترين و در عين حال موثرترين شيوه انشعاب سازی و کوچک کردن جريان های سازمانی و تشکيلاتی است. حوزه های مالی و اخلاقی مهمترين عرصه های جريان پرونده و شايعه سازی است . پس از آن تقويت درگيری های درونی اين تشکيلات به بهانه هايی چون قدرت طلبی، غير دموکراتيک رفتار کردن و ناتوانی مديريتی توسط عمده افراد حاضر در اين سازمان ها محور اختلاف افکنی و ممانعت از انجام کار است.

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630