خانه  |   آرشيو   |   فهرست همهء مطا لب، به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 224 ـ شنبه 29 تير 1387 ـ  19 ژوئيه 2008

راهنمائی مسافران به بهشت!

=======================================================

                از نگاه يک زن

    يادداشت های هفتگی شکوه ميرزادگی

روز جهانی جمعيت و سفارش آقای احمدی نژاد

امنيت ملی در گروی حجم بدن زن ها!

مينو خانم کجاست؟

پريرو تاب مستوری ندارد

مد لباس خانم ها يا مد عمامه آقايان؟

=======================================================

دو زهرا و زهر بیداد!

شهباز نخعی

در سال های اخیر، دستگاه تبلیغاتی حکومت آخوندی یک گام فراتر نهاده و ادعا می کند که دختر پیامبر اسلام (ص) به شهادت رسیده، در حالی که داده های تاریخی حکایت از مرگ طبیعی او دارند! به هرحال، دعوای بیش از هزار ساله را باید به تاریخ نگاران و روضه خوان های شیعه واگذاشت تا سنگ های خود را وا بکنند. اما، در چند سال گذشته ما شاهد سرنوشت تلخ و غم انگیز دو زهرای دیگر بوده ایم که اگرچه توجه روضه خوان ها را برنمی انگیزند، اما جای خود را در تاریخ خواهند گشود و به راستی سزاوار لقب "شهید" هستند.

=======================================================

قانون، آزادی و عدالت

 گفتگو با ناصر کاتوزیان

مهم‌ترین دلیلی که برای تحمیل آزادی گفته شده در این عبارت خلاصه می‌شود که تمیز حکم عقلی ناب از هوسرانی برای توده مردم دشوار است و باید قواعد الزام آور اجتماعی یا ماورایی حکم عقلی را تفسیر و بر آنان تحمیل کند. بدین ترتیب، آزادی مقید به اطاعت از قانون می‌شود. روان شناسی علمی هم نشان می‌دهد که در واقع، آنچه حکم عقل و فرمان وجدان نامیده می‌شود ریشه در برون دارد و بازتاب ضرورت‌ها و شرایط اجتماعی و عقیده عمومی بر روان آدمی است. انسان موجودی اجتماعی و پرورده شرایط اقتصادی و اجتماعی است؛ در نتیجه قید تحمیل، واقعیتی است که ممکن است از پرده برون افتد.

=======================================================

مدرنیته ایرانی

نعمت الله فاضلی

برخلاف دیدگاه غالب، این مقاله ایران را در مسیر مدرن شدن کامیاب و م,فق دانسته و نشان می دهد که نوعی مدرنیته بومی ایرانی در حال شکل گیری و توسعه است. البته نگارنده داعیه آن را ندارد که مدرنیته ایرانی به مرحله بلوغ و کمال خود رسیده است، بلکه صرفاً از این فرضیه دفاع خواهد شد که ایران در مسیر مدرنیته است و بحران وضعیت برزخ سنتی و مدرن را پشت سر نهاده و به الگویی از مدرنیته دست یافته است. ایده اصلی نگارنده حول برداشتی خاص از مدرنیته سامان می یابد که قادر به توصیف و تبیین واقع گرایانه از وضعیت کنونی ایران است.

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630