بازگشت به خانه

جمعه 14 بهمن 1390 ـ  3 فوريه 2011

 

دربارهء لزوم اتحاد در اپوزيسيون

بيانيهء جبهه ملی ايران، آمريکا و اروپا

تا کی کند سياهی چندين دراز دستی؟

بيش از سی دو سال از انقلابی مي گذرد که چندين هزار قربانی گرفته و ميليون‌ها ايرانی را فقير، معتاد و آواره کرده است. سال‌ها است ايرانيانی که دغدغهء ميهن در دل دارند بصورت فردی، گروهی و سازمانی برای رهايی ايران تلاش کرده و از خود می‌پرسند که چرا احزاب و تشکل‌های آزادي‌خواه، دمکرات و ميهندوست تاکنون نتوانسته اند، با حفظ عقايد و نظرات ويژهء خود درباره ايران فردا، گرد يک کارپايه و منشور جمع آيند و در مبارزه‌ای همسو و همگام رژيمی را که بيشتر ايرانيان بارها انزجار و تنفر خود را از آن به نمايش گزارده‌اند، به چالش کشيده و به جايگزين کردن رژيمی ملی و دمکراتيک، به مردم کمک نمايند؟

به‌راستی که پس از گذشت سال‌ها اپوزيسيون با وجود بحث های فراوان، اعلام و تدقيق مواضع، مذاکرات و رايزنی‌های بسيار، توان سازماندهی مبارزه‌ای يکپارچه و موثر نداشته و نتيجهء چشمگير و ارزشمندی بدست نياورده است! انرژی فراوانی صرف شده ولی هنوز هم تباهی فزاينده در درون ادامه دارد و بی اعتمادی، تشتت، پراکندگی و آوارگی در برون.

هم اکنون تحريم‌هايی جانکاه و جنگی خانماسوز شيرازهء کشور را تهديد مي‌کند؛ جنگی که اگر پيشگيری نشود در پيامدش جنگ داخلی، آشوب و تجزيه، کيان کشور را نابود خواهد کرد. با توجه به اوضاع بسيار وخيم و خطرناک کنونی، نياز به تشکلی نسبتاً همه گير بيشتر احساس می‌شود و خوشبختانه چندي است که نشست‌هايی با هدف ايجاد يک تشکل بزرگ برگزار می‌شوند و اين کوششها کماکان ادامه دارد.

 

ايرانيان آزاده و ميهن‌دوست،

جبههء ملی ايران، همانند سازمانی که از جريان های سياسی گوناگون تشکل يافته و همواره تعامل بين آنها را آزموده است، از همگرايي‌های نوين اپوزيسيون قوياً پشتيبانی مي کند و اميدوار است که بزودی در يک جو سياسی سالم و خيرخواهانه از اين کوشش‌ها اتحادی پرتوان و مصمم در خدمت برکناری رژيمی که «ترمزش بريده» و به «آخر خط» رسيده، برون آيد.

جبههء ملی ايران توافق بر اصول زير را که بخش‌هايی از منشور جبهه ملی، مصوب 1382 تهران است، برای همکاری و همياری تمام سازمان‌ها و همه شخصيت‌هايی که به ايرانی آباد و ايرانيانی آزاد و سربلند مهر می‌ورزند و بها می‌دهند، پيشنهاد مي‌کند و آنان را به فعاليت‌های هماهنگ و هدفمند فرا مي‌خواند:

۱- حفظ يکپارچگی، وحدت ملی و کثرت قومی و فرهنگی ايران و پاسداری از مرزهای بين المللی کنونی کشور با ياری همه آحاد ملت ايران، جدا از وابستگی‌های قومی و مذهبی آنان.

۲- نفی بی‌قيد و شرط هرگونه مداخله نظامی هر کشوری در امور داخلی کشور به هر عنوان.

۳- پايبندی به حقوق شهروندی، به حاکميت رای ملت در انتخاباتی آزاد، به استقلال کشور و به مفاد بيانيه جهانی حقوق بشر و ميثاقهای آن.

۴- دولت ايران آينده بايد دولتی غيرمتمرکز و عرفی باشد. اين مهم تنها در صورت تمرکززدايی از سيستم اداری کشور و جدايی نهاد دين از دولت و حکومت ممکن مي‌گردد.

۵- استقرار عدالت اجتماعی و ارتقاء سطح رفاه عمومی بر اساس توسعه موزون اقتصادی و توزيع عادلانه ثروت و درآمد ملی.

۶- اتخاذ سياست خارجی مستقل ايرانی بر پايه حفظ منافع و مصالح ملی و ايجاد روابط سالم با احترام متقابل با همه ملت‌ها و کشورها، بويژه کشورهای همسايه.

جبهه ملی ايران سازماني است جمهوری‌خواه که با پيروی از راه مصدق خود را عضوی با حقوق برابر با ديگر اعضای اپوزيسيون ميداند و برای رهايی و بازسازی ايران، همدلی و همکاری با تمام جريان‌های سياسی دمکرات را ضروری می‌شمارد. جبهه ملی ايران در راه ايجاد اپوزيسيونی توانا، پيکارگر و نقش آفرين برای نجات ميهن دربند از هر کوششی فروگذار نخواهد کرد.

پاينده ايران

جبهه ملی ايران - اروپا و آمريکا

چهارشنبه سيزدهم بهمن 1930 ـ يکم فوريه 2012

 

محل ارسال نظر در مورد اين مقاله:

 

بازگشت به خانه