بازگشت به خانه  |   فهرست کلی مقالات  |   فهرست نام نويسندگان

 30 آبان 1388 ـ 21 نوامبر 2009

 

جنبش سبز همچون نمونه ای از مهندسی تغيير اجتماعي

اسماعيل نوری علا

اين قسمت 29 از مجموعهء گفتارهای دکتر اسماعيل نوری علا, با عنوان جستاری در فرهنگ شناسی است. در اين برنامه نوری علا به ششمين قسمت از بحث نوآوری و نوانديشی می پردازد که دهمين مبحث اين جستار محسوب می شود. برای قسمت های قبلی گفتارها (بصورت ويدئو، فايل های کوچک صوتی برای شنيدن و يا دانلود) اين به پيوند زير مراجعه کنيد:

http://www.puyeshgaraan.com/EPR-Archive.htm

 

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه

 

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

newsecularism@yahoo.com

 

 

New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fax: 509-352-9630