آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 293 ـ  پنج شنبه 4 مهر 1387 ـ  25 سپتامبر 2008

=======================================================

ملاطفت رئيس جمهور به گروه سرود دختران نابينا

=======================================================

ترکيه در آستانۀ دهۀ 1990

از نگاه پروفسور فيروز احمد

رشد سريع اسلام گرائی در تنها کشور رسماً سکولار جهان اسلام، ترکيه، پديده ای است که رسيدگی به آن برای نيروهای سکولار کشور خومان واجد اهميت بسيار است. در اين زمينه، از نخستين روز آغاز کار سايت سکولاريسم نو، دست به ترجمه و انتشار کتاب زندگی مصطفی کمال آتاتورک زده ايم که پدر ترکيهء برخاسته از بازمانده های امپراتوری ـ خلافت عثمانی، بعنوان کشوری سکولار، است. اما بين دوران آتاتورک و سه دههء اخيری که، همزمان با پيدايش حکومت اسلامی در ايران، گرايش به اسلام در ترکيه نيز رو به افزايش نهاده است، همان فاصلهء آغاز پادشاهی پهلوی ها در ايران و انقلاب اسلامی برقرار است. لذا بر آن شده ايم که از اين پس، جدا از انتشار مرتب کتاب زندگی آتاتورک، هر پنجشنبه مطلبی دربارهء تاريخ سه دههء اخير ترکيه نيز ترجمه و منتشر کنيم. برای آغاز کار، فصل آخر کتاب ساختن ترکيهء نوين، نوشتهء محقق معاصر پروفسور فيروز احمد، را انتخاب کرده ايم. اين کتاب در سال 1993 نوشته شده و بخوبی و بصورتی تفصيلی منعکس کنندهء سرچشمه های حرکت جديد اسلاميست ها در ترکيه است.

=======================================================

پيوندها به بخشی از مقالات ارائه شده به

گردهمايی جمهوری خواهان دمکرات و لائيک

=======================================================

سکولاريسم و جنبش زنان در ايران

مهرانگيز کار

در ايران امروز جمعی از زنان سکولار به چنان بالندگی فکری رسيده اند که می دانند مادام که بينش دينی مردم ايران (زن و مرد) نسبت به جنس زن اصلاح نشود، حتی با فرض دگرگونی قوانين، زنان همچنان زير سلطه ديدگاه تبعيض آميز ستمگران را تحمل می کنند. دستجات مختلف زنان که جنبش امروز را شکل داده اند، عموماً در شناسنامه شان پايبندی به سکولاريسم مشاهده نمی شود. اما راهی را که آغاز کرده اند، به اين هويت در دراز مدت جان می بخشند. هر گاه فعالان جنبش زنان از طيف دينی يا غير دينی بتوانند به کمک جمعی از فقها مفاهيم برابری را از متون دينی استخراج کنند کار بر فعالان زن آسان می شود و يک چنين رويدادی به جنبش و درونمايه آن، که سکولاريسم است، ياری می رساند. به مضحکه گرفتن شيوه هايی که فعالان با گرايش دينی در جنبش زنان به کار می برند چشم بستن بر واقعيات اجتماعی است.

=======================================================

تغييرات مفهومی منافع ملی، حاکميت ملی

و امنيت ملی در عصر جهانی شدن

حسن شريعتمداری

شايد عده ای بر اين باور باشند که مفهوم ملت و وطن که در آغاز دورۀ پهلوی و مصادف با ناسيوناليسم اروپايی، با احساس باستان گرايی و برتري جويی تبليغ مي شد، ضروری بود تا بر انحطاط دورۀ قاجار غلبه پيدا کند. اگر هم چنين باشد، اکنون در آستانۀ گذار از دوران ناسيوناليسم استقلال گرا و برتري طلب به عصر ارتباطات و جهانی شدن، نغمه ای ناهمساز و مغاير با منافع ملی است. امروز، ملي گرايی مفهومی جز تلاش برای حفظ و استمرار منافع ملی، آن هم در شکل جديد آن ندارد...

مقاله ای منتشر شده در گذشته در رابطه با همين بحث آقای شريعتمداری>>>

=======================================================

ضیافت افطار با احمدی نژاد در نیویورک!

حسن داعی

پنج گروه کوچک مذهبی آمریکائی که از جریانات حاشیه ای مسیحیت هستند، با کمک دفتر نمایندگی رژیم ایران در سازمان ملل، مراسم افطاری برای احمدی نژآد تدارک دیده اند. این برنامه که پنجشبنه شب آینده [امروز] برگزار می شود، به یکی از مهمترین بخش های سفر وی به آمریکا تبدیل شده است. در مقایسه با سال های پیش که "شورای روابط خارجی آمریکا" و بعد دانشگاه معتبر کلمبیا میزبان احمدی نژاد بودند، می توان براحتی نتیجه گرفت که انزوای حکام ایران و بی آبرویی بین المللی آنان کار را به جائی رسانده است که دوستان نزدیک رژیم  نیز تمایلی به همنشینی رسمی با رئیس جمهور آن نشان نمی دهند.

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630