آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 273 ـ  شنبه 16 شهريور 1387 ـ  6 سپتامبر 2008

=======================================================

گل مراد تو آنگه نقاب بگشايد / که خدمتش چو نسيم سحر توانی کرد (حافظ)

================== شنبه ها: از نگاه يک زن  ==================

    يادداشت های هفتگی شکوه ميرزادگی

سارا پی لين، طرفدار زندگی يا ضد زندگی؟

زن و مرد برابرند اما مرد برابر تر است!

زنان در سياهی مطلق

صيغه غيابی با زن های پارک زنان!

زن و شهرياری       

=======================================================

زنان براي رفع تبعيض از خانه به خيابان، از خيابان به کجا؟

طلعت تقي نيا

جنايت، تجاوز، اعتياد، طلاق، فرار از خانه، همسركشي، خودسوزي و ... در جامعه ما، حوادث روزمره نيستند که هر از گاهي رخ دهند، بلکه تصويرگر جامعهاي خشونت زا هستند. خشونت مسئلهاي اجتماعي است که نه تنها موقعيت فرد که سلامت جامعه را نيز به خطر مي اندازد. در اين چرخهي معيوب، زنان بيشترين قربانيان خشونت هستند. خشونت، مکانيزم اصلي براي حفظ قدرت نابرابر در ميان دوجنس (زن و مرد) است که ناشي از ساختارهاي اقتدارگراي مرد سالارانه در جامعه ماست...

=======================================================

آلترناتیوی برای وحدت:

دفاع از حقوق ملی- مدنی و فرهنگی ملیت های ایرانی

ت. آتابای

نگاه کنید به وضعیت اپوزوسیون سیاسی در ایران: آیا بین هواداران سازمان مجاهدین و طرفداران بنی صدر و شریعتی چی ها، که جملگی هم مسلمان هستند و هم مخالف رژیم؟ کوچکترین تفاهم سیاسی بوجود آمده است؟ یا بین سلطنت طلبان و جمهوری خواه ها و یا لیبرال دموکرات های متنوع ایرانی، آیا هرگز پلاتفرم مشترک و قابل میثاقی ارائه گردیده است؟... بین چپ های سابق چطور؟ آیا در بین جریانات گوناگون چپ که اکثرا خود را کمونیست و یا سوسیال دمکرات و غیره می نامند، اتحاد عملی صورت پذیرفته است؟ ظاهرا همه خواستار تغییر حکومت در ایران می باشند و آزادی و عدالت اجتماعی را با تعبیراتی ویژه تر در برنامه سیاسی خود گنجانیده اند ولی بیش از اینکه متحد یکدیگر باشند، مناسبات انفصال گرایانه را پیشه گرفته اند.

=======================================================

آقای نوری علا

مقالهء جديد شما خيلی شبيه مقاله ای است که من

مدتی پيش ترجمه کرده بودم (علی محمد طباطبایی):

خدایان یونانی را باز گردانیم

مری لفکوویتس

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630