آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 272 ـ  جمعه 15 شهريور 1387 ـ  5 سپتامبر 2008

=======================================================

خدايگان و بنده!

======================  جمعه گردی ها  =====================

در ستايش بتکده ها!

اسماعيل نوری علا

در آغازگاهان برآيش تمدن بشری وجود خدايان متعدد نشان عدم تمرکز قدرت و گوناگونی مردمان بوده است. هر دهکده خدای محافظی، هر خانه ايزد مراقبی، و هر فرد آدمی فرشتهء نگهبانی از آن خود داشته است، هرکس در پرستش هر خدائی که می خواسته آزاد بوده است، و تصور عالم هستی در ذهن انسان نيز تصوری متکثر و رنگارنگ بوده است. يونانيان تصور پانتئون (خداکده) را در سنگريخته ها و سنگ تراشيده های خود داشتند و در زندگی اجتماعی خويش نيز به نوعی دموکراسی اشرافی رسيده بودند...

=======================================================

مقدمات ترور مرا فراهم مي کنند

گفتگو با شيرين عبادی

دليل اين حملات بسيار واضح است. کساني که با استفاده از امکانات مالي و رسانه اي حکومتي عليه من چنين ‏اخبار دروغي را منتشر مي کنند با افکار و عملکرد من مخالفند. عملکرد من روشن است. من 15 سال است که ‏از پروندهاي افراد زنداني سياسي عقيدتي دفاع مي کنم. از جمله پرونده مرحوم زهرا بني يعقوب، مرحوم ‏زهرا کاظمي، پرونده قتل هاي زنجيره اي، پرونده عزت ابراهيم نژاد شهيد کوي دانشگاه و بسياري پرونده ‏هاي ديگر. کساني که با اين افکار و عملکرد مخالفند از هر شيوه اي براي ترور شخصيت من استفاده مي کنند ‏و فضا را براي ترور فيزيکي من مهيا مي کنند.

=======================================================

پاسداشت میراث ملی ، با بیداری فرهنگی، تا نوزایی فرهنگی

شاهين سپنتا

نشانه های بارز جنبش بیداری فرهنگی ایرانیان را در گرایش روز افزون و آگاهانه مردم و به ویژه جوانان به پاسداشت میراث ملی می توان یافت که به صورت تشکیل ده ها سازمان غیردولتی دوستدار میراث فرهنگی و طبیعی، برپایی همایش های علمی در رشته های مختلف فرهنگی، تاریخی و زیست محیطی ، انتشار نشریات علمی و خبرنامه های تخصصی ، ایجاد پایگاه های اینترنتی آگاهی رسانی و مدافع میراث ملی، برپایی تجمع های اعتراضی ، برگزاری اردو های علمی و فرهنگی و برپایی جشن های ملی نمود یافته است. امروز کمتر سازمان دوستدار میراث فرهنگی ، پایگاه اینترنتی یا نشریه را می توان دید که همزمان با جشن های ملی نوروز، مهرگان، تیرگان، سده و ...  از کنار آن ها بگذارد و جشنواره ای  پرشور یا جشن نامه ای پربار فراهم نیاورد.

=======================================================

دربارهء حملهء اينترنتی به مهندس امیر انتظام

(نگاهی به مقالهء حسين منتظر حقيقی)

بیژن مهر

پس از شکست پروژهء اسب تروا و روسیاهی و رسوایی طراحان و عوامل آن در داخل و خارج از کشور، اینک نوبت به پادو های درجه سه رسیده که ضمن دم تکان دادن به اربابان٬ از این اسب خيالی شکسته برای خودنمایی خود نیز بهره گیرند و خود را وکیل و وصی جبهه معرفی نمایند و، به قصد تخریب، اطلاعات غلط در مورد جبهه ملی که هیچ رابطه ای با آن ندارند پخش می کنند؛ در حالیکه فراکسیون متحد یک نفره و سایت بسته شدهء آنها نشان از انزوای کامل سیاسی دارد.

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630